Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 6 ОТ 26 ОКТОМВРИ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР ЗА ПЕРИОДА 2019 - 2023 Г.
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 6 ОТ 26 ОКТОМВРИ 2018 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР ЗА ПЕРИОДА 2019 - 2023 г.

ДВ. бр. 39 от 14.05.2019г.

Обн., ДВ, бр. 93 от 9 ноември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 8 от 25 януари 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 39 от 14 май 2019 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

history Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 - 2023 г. (Националната програма) за следните мерки:
1. "Преструктуриране и конверсия на лозя";
2. "Популяризиране в трети държави";
3. "Инвестиции в предприятия";
4. "Застраховане на реколтата".

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...