По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 6 ОТ 26 ОКТОМВРИ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР ЗА ПЕРИОДА 2019 - 2023 Г.
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 6 ОТ 26 ОКТОМВРИ 2018 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР ЗА ПЕРИОДА 2019 - 2023 г.

ДВ. бр. 50 от 15.06.2021г.

Обн., ДВ, бр. 93 от 9 ноември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 8 от 25 януари 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 39 от 14 май 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 53 от 5 юли 2019 г., изм., ДВ, бр. 69 от 30 август 2019 г., изм., ДВ, бр. 74 от 20 септември 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 4 от 14 януари 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 24 от 17 март 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 45 от 15 май 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 56 от 23 юни 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 63 от 17 юли 2020 г., изм., ДВ, бр. 85 от 2 октомври 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 101 от 27 ноември 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 16 от 23 февруари 2021 г., изм. и доп., ДВ, бр. 33 от 20 април 2021 г., изм. и доп., ДВ, бр. 50 от 15 юни 2021 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

history Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 - 2023 г. (Националната програма) за следните мерки:
1. "Преструктуриране и конверсия на лозя";
2. "Популяризиране в трети държави";
3. "Инвестиции в предприятия";
4. "Застраховане на реколтата";
5. (нова, ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) "Събиране на реколтата на зелено";
6. (нова, ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) "Информиране в държавите членки".

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...