По тематика > Труд и работна заплата > Нормативни актове (основни) > Закони > ЗАКОН ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ЗАКОН ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019г.

Обн., ДВ, бр. 105 от 18 декември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 24 от 22 март 2019 г.
Проект: 802-01-41/18.10.2018 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. Законът урежда обществените отношения, свързани с упражняване на правата на хората с увреждания в Република България.