Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Български законник

Четете изданията на БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК за 2022

сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛСписание за счетоводна, данъчна и осигурителна практика


Седмичен вестник за актуални въпроси, отговори и коментари


Двуседмичен вестник за справочна информация и практически казуси
По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 20 ОТ 2019 г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ И КОНТРОЛНИЯ ОРГАН НА КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ, КАКТО И ЗА ОЦЕНКА НА ТЯХНАТА ПРИГОДНОСТ И НА ЛИЦАТА, ЗАЕМАЩИ КЛЮЧОВИ ПОЗИЦИИ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 66 ОТ 2022 г.)
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

НАРЕДБА № 20 ОТ 2019 г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ И КОНТРОЛНИЯ ОРГАН НА КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ, КАКТО И ЗА ОЦЕНКА НА ТЯХНАТА ПРИГОДНОСТ И НА ЛИЦАТА, ЗАЕМАЩИ КЛЮЧОВИ ПОЗИЦИИ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 66 ОТ 2022 г.)

ДВ. бр. 66 от 16.08.2022г.

Обн., ДВ, бр. 40 от 17 май 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 40 от 14 май 2021 г., изм. и доп., ДВ, бр. 66 от 16 август 2022 г.

 

Предмет
history Чл. 1. (1) (Предишен текст на чл. 1, ДВ, бр. 40 от 2021 г., в сила от 14.05.2021 г.) С тази наредба се уреждат:
1. условията и редът за издаване или отказ за издаване на одобрение по чл. 11, ал. 3 от Закона за кредитните институции, както и необходимата информация и документи за издаване на одобрение;
2. критериите за установяване наличието на знания, умения и професионален опит, необходим за управление на дейността на банка;
3. съдържанието на политиката за подбор и оценка на пригодността на членове на управителния съвет (съвета на директорите) и на надзорния съвет;
4. изискванията към дейността на комитета за подбор по чл. 73в (комитета за подбор) от Закона за кредитните институции;
5. изискванията към въвеждането в работа и обучението на членовете на управителния съвет (съвета на директорите) и на надзорния съвет;
6. други изисквания към членовете на управителния съвет (съвета на директорите) и на надзорния съвет във връзка с изпълнение на техните функции;
7. предоставянето на информация на Българската народна банка (БНБ) за промени в състава на управителните и контролните органи;
8. документите, които се представят за удостоверяване спазването на изискванията към лицата, заемащи ключови позиции.
(2) (нова, ДВ, бр. 40 от 2021 г., в сила от 14.05.2021 г.) Разпоредбите на наредбата, с изключение на чл. 20, се прилагат съответно за финансов холдинг и финансов холдинг със смесена дейност, както и при издаване на одобрения за членовете на техните управителни и контролни органи или лицата, които управляват дейността им.

Оценка на пригодността на членовете на управителния съвет (съвета на директорите) и на надзорния съвет от страна на банките
history Чл. 2. (1) Банките извършват оценка на индивидуалната пригодност на предложените лица за членове на управителния съвет (съвета на директорите) и на надзорния съвет, като вземат предвид:
1. наличието на добра репутация;
2. притежаването на знания, умения и опит за съответната длъжност;
3. способността им да изпълняват функциите си честно, почтено и независимо;
4. възможността да отделят достатъчно време за изпълнението на своите функции.
(2) Банките извършват оценка на колективната пригодност на управителния съвет (съвета на директорите) и на надзорния съвет, като вземат предвид притежаването на достатъчно знания, умения и опит за осигуряване управлението на рисковете в дейността с оглед стабилното управление на банката.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...