По вид документ > Нормативни актове > Международноправни актове > Други > МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ (IBC CODE)
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ (IBC CODE)

ДВ. бр. 48 от 18.06.2019г.

(Приет с Резолюция MSC.4(48) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 17 юни 1983 г. В сила за Република България от 1 юли 1986 г.)
Издаден от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Обн., ДВ, бр. 43 от 31 май 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 43 от 31 май 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 44 от 4 юни 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 46 от 11 юни 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 47 от 14 юни 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 48 от 18 юни 2019 г.

 

history Комитетът по морска безопасност,
Като припомня Резолюция A.490(XII), с която Асамблеята го упълномощи да приеме ревизирания Кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние, както е хармонизиран с Кодекса за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи втечнени газове в наливно състояние, приет с Резолюция А.328(IX),
Като отбелязва Резолюция MSC.6(48), с която приема между другото изменения на Глава VII от Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (Конвенция SOLAS от 1974 г.), с цел разпоредбите на Международния кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (Кодекс IBC), да станат задължителни съгласно тази Конвенция,
Като взе предвид текста на предложения Кодекс IBC,
1. Приема Кодекса IBC, текстът на който е даден в приложението към тази резолюция;
2. Отбелязва, че съгласно част B от Глава VII от Конвенцията SOLAS от 1974 г., изменена с Резолюция MSC.6(48), трябва да се приемат изменения на Кодекса IBC, които да влязат в сила в съответствие с разпоредбите на член VIII от тази Конвенция;
3. Освен това отбелязва, че Кодексът IBC трябва да бъде измененен с цел да бъдат обхванати и аспектите за предотвратяване на замърсяването преди влизането в сила на Анекс II към Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973 г., изменена с Протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78);
4. Изисква Генералният секретар да разпространи на всички заинтересовани правителства измененията на Кодекса IBC, приети, както е посочено по-горе, които включват в Глава 17 нови продукти, препоръчвайки тези нови продукти да се превозват от химикаловози (танкери химикаловози) в съответствие с разпоредбите за изменение до влизането в сила на тези изменения;
5. Допълнително изисква Генералният секретар да предаде копие от тази резолюция заедно с текста на Кодекса IBC на всички Членове на Организацията и на всички договарящи се правителства по Конвенцията SOLAS от 1974 г., които не са Членове на Организацията.
Бележка на Секретариата
1. На своята четиридесет и осма сесия, проведена през юни 1983 г., Комитетът по морска безопасност прие изменения на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (SOLAS). На заседанието присъстваха тридесет и три договарящи се правителства по Конвенцията и всички текстове на измененията бяха приети в съответствие с процедурата, посочена в член VІIІ, буква (b), подточка (iv).
2. Измененията, приети на сесията, се състоят от нови текстове на глави III и VII и изменения на глави II-1, II-2 и IV.
3. Десетичната система за номериране е използвана в глави II-l, II-2, III и VII.
Метричните и Приети единици са заменени с тези на Международната система (SI Units), с изключение на случаите, когато се счита, че конвенционално възприетите морски единици са по-подходящи.
4. Препратките са в кратка форма, напр. Правило II-2/10.4, което означава параграф 4 от Правило 10 на Глава II-2.
5. Бележките под линия, дадени в Конвенцията, както и измененията към тях, се отнасят до съответните препоръки, приложени към Конвенцията и други международно признати стандарти. Комитетът по морска безопасност изтъкна, че тези бележки под линия не са част от Конвенцията и са въведени само за улеснение. Бележките под линия трябва да бъдат променени, за да отразяват промените, които могат да бъдат направени в резолюциите, препоръките или документите, на които се основават. Позоваванията на проекторезолюциите, които предстои да бъдат разгледани от Асамблеята на нейното тринадесето редовно заседание, трябва да бъдат заменени с окончателния брой на резолюциите, приети от Асамблеята.
Увод
1. Целта на този Кодекс е да предостави международен стандарт за безопасен превоз на море на опасните течни химикали в наливно състояние, изброени в Глава 17 от Кодекса, като предпише стандарти за проектиране и конструкция на корабите, независимо от тонажа, който е свързан с този превоз и оборудването, което трябва да превозват, така че да се сведе до минимум рискът за кораба, екипажа му и околната среда, като се вземе предвид естеството на съответните продукти.
2. Основната идея на Кодекса е един от видовете кораби, свързан с опасностите при превоза на продуктите, да бъде обхванат от него. Всеки от продуктите може да има едно или повече опасни свойства, които включват запалимост, токсичност, корозивност и реактивност.
3. По време на разработването на Кодекса беше прието, че той трябва да се основава на солидни принципи, свързани със строителството на кораба и корабното инженерство и най-доброто разбиране за опасностите на различните продукти, които попадат в обхвата му; още повече технологията за проектиране на химикаловози (танкер химикаловози) е не само сложна, но и бързо развиваща се и Кодексът не трябва да остава статичен. Следователно Организацията периодично ще преразглежда Кодекса, като взема предвид както натрупания опит, така и постигнатото техническо развитие.
4. Изискванията за нови продукти и условията им за превоз ще бъдат разпространявани временно като препоръки в случаите, които бъдат приети от Комитета по морска безопасност на Организацията, преди влизането в сила на съответните изменения съгласно изискванията на член VIII от Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.
5. Кодексът основно регулира проектирането и оборудването на кораби. В този смисъл, за да се осигури безопасен транспорт на продуктите, цялата система, свързана с проектирането и оборудването на кораби, трябва да бъде оценена. Другите важни аспекти на безопасното транспортиране на продуктите, като обучение, експлоатация, контрол на трафика и товаро-разтоварни дейности в пристанищата, се разглеждат или ще бъдат разгледани допълнително от Организацията.
6. Разработването на Кодекса е подпомогнато в голяма степен от работата на Международната асоциация на класификационните дружества (IACS) и на Международната електротехническа комисия (IEC).
7. Глава 16 от Кодекса относно експлоатационните изисквания по отношение на химикаловози подчертава правилата в други глави, които са оперативни в същността си и също така споменава другите важни показатели, свързани с безопасността, които са характерни за експлоатацията на химикаловозите.
8. Оформлението на Кодекса е в съответствие с Международния кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи втечнени газове в наливно състояние (Кодекс IGC), приет от Комитета по морска безопасност на неговата четиридесет и осма сесия. Газовозите също така могат да превозват течни химикали в наливно състояние, обхванати от този Кодекс, както са разгледани в Кодекса IGC.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ