По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 2 ОТ 19 СЕПТЕМВРИ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА АЛЕРГИЧНИТЕ БОЛЕСТИ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 2 ОТ 19 СЕПТЕМВРИ 2019 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА АЛЕРГИЧНИТЕ БОЛЕСТИ

ДВ. бр. 78 от 04.10.2019г.

Издадена от председателя на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти
Обн., ДВ, бр. 78 от 4 октомври 2019 г.

 

history Член единствен. С тази наредба се приема фармако-терапевтично ръководство за лечение на алергичните болести съгласно приложението.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ