По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ДВ. бр. 11 от 09.02.2021г.

Обн., ДВ, бр. 79 от 8 октомври 2019 г., изм., ДВ, бр. 100 от 20 декември 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 85 от 2 октомври 2020 г., изм., ДВ, бр. 96 от 10 ноември 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 11 от 9 февруари 2021 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (1) Този закон урежда начина за определяне и публично оповестяване на държавната политика в областта на публичните предприятия, въвеждането на стандарти за добро корпоративно управление на публичните предприятия, както и задълженията за оповестяване и прозрачност на дейността на публичните предприятия и органите им за управление.
(2) Държавната политика по отношение на публичните предприятия се определя и осъществява от Министерския съвет.
(3) Общинските политики по отношение на публичните предприятия се определят и осъществяват от общинските съвети.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...