По вид документ > Нормативни актове > Правилници > УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ДВ. бр. 82 от 18.10.2019г.

Приет с ПМС № 260 от 14.10.2019 г.
Обн., ДВ, бр. 82 от 18 октомври 2019 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С правилника се определят организацията, редът на дейност, функциите и числеността на персонала на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ), наричано по-нататък "министерството", и на неговите административни звена.