По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 24 ОТ 5 НОЕМВРИ 2019 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЕНИРОВЪЧНА И СЪСТЕЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ИЗВЪН УЧЕБНИЯ ПЛАН
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 24 ОТ 5 НОЕМВРИ 2019 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЕНИРОВЪЧНА И СЪСТЕЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ИЗВЪН УЧЕБНИЯ ПЛАН

ДВ. бр. 90 от 15.11.2019г.

В сила от 15.11.2019 г.
Издадена от министъра на образованието и науката и министъра на младежта и спорта
Обн., ДВ, бр. 90 от 15 ноември 2019 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за организиране и провеждане на тренировъчната и състезателната дейност на децата и учениците извън учебния план в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.