По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 16 ОТ 21 НОЕМВРИ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 16 ОТ 21 НОЕМВРИ 2019 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА

ДВ. бр. 95 от 03.12.2019г.

Издадена от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти
Обн., ДВ, бр. 95 от 3 декември 2019 г.

 

history Член единствен. С тази наредба се приема фармако-терапевтично ръководство по ендокринология и болести на обмяната съгласно приложението.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ