По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ И ПОДБОРА ПРИ МОБИЛНОСТ НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ И ПОДБОРА ПРИ МОБИЛНОСТ НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ

ДВ. бр. 9 от 31.01.2020г.

Обн., ДВ, бр. 97 от 10 декември 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 9 от 31 януари 2020 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С наредбата се определят:
1. процедурата и начините за провеждане на конкурсите за назначаване на държавни служители;
2. (отм., ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 31.01.2020 г.)
3. редът за извършване на подбор при преминаване на държавна служба в друга администрация (мобилност) по чл. 81а от ЗДСл.
4. (отм., ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 31.01.2020 г.)