По вид документ > Нормативни актове > Други нормативни актове > ПРОЦЕДУРА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ BAS QR 2, ВЕРСИЯ 8 ОТ 1 ЯНУАРИ 2020 Г.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПРОЦЕДУРА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ BAS QR 2, ВЕРСИЯ 8 ОТ 1 ЯНУАРИ 2020 г.

ДВ. бр. 3 от 10.01.2020г.

Издадена от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация"
Обн., ДВ, бр. 3 от 10 януари 2020 г.

 

history 1. ВЪВЕДЕНИЕ
Процедурата за акредитация (процедура) е разработена на основание Закона за националната акредитация на органи за оценка на съответствието (ЗНАООС) и БДС EN ISO/IEC 17011:2018.
Изпълнението на процедурата гарантира извършване на акредитацията при спазване принципите на законност, независимост, безпристрастност, публичност, равнопоставеност, недопускане на конкуренция и опазване на производствената и търговската тайна.
Този документ се прилага за всички ООС, включително медицински лаборатории и проверяващи по околна среда, извършващи дейност както в регулирани, така и в нерегулирани области, и които са акредитирани или желаят да се акредитират.
Настоящата процедура действа съвместно с други документи от системата за управление на Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" (ИА БСА) и документи и ръководства, посочени в т. 3 на процедурата.
Всички необходими за акредитация документи, предназначени за ООС, се публикуват на български и английски език на страницата на агенцията в интернет: http://www.nab-bas.bg/. Такива са:
• Процедура за акредитация BAS QR 2;
• Правила за работа на Комисия по акредитация BAS QR 3;
• Правила за работа на Комисия по възражения BAS QR 4;
• Правила за ползване на акредитационния символ на ИА БСА BAS QR 5;
• Правила за работата на ТКА BAS QR 6;
• Ценоразпис на услугите по акредитация BAS QR 8;
• Правила за работата на Съвета по акредитация BAS QR 10;
• Процедура за провеждане на междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност BAS QR 18;
• Процедура за уреждане на жалби BAS QR 25;
• Процедура за прилагане на политиката за проследимост на ИА БСА BAS QR 27;
• Инструкция за Управление на програмите за оценяване BAS QI 2 и приложенията към нея;
• Инструкция за акредитация на органи за оценяване на съответствието съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета BAS QI 2.4;
• Инструкция за критериите и методите на акредитация и надзор на проверяващи по околната среда съгласно Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета, BAS QI 4;
• Инструкция за етично поведение на служителите от администрацията на ИА БСА BAS QI 11;
• Инструкция за критериите и методите на акредитация и надзор на органите за валидация и верификация, BAS QI 12;
• Инструкция за критериите и методите на акредитация и надзор на органи за сертификация на биологични продукти съгласно Регламент (EC) № 834/2007 и Регламент (EC) № 889/2008 на Комисията BAS QI 19
• Инструкция за критериите и методите на акредитация и надзор на организатори на изпитвания за пригодност, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17043 BAS QI 21
Документите са валидни от датата на утвърждаване, отбелязана на първа страница на документа, освен ако изрично не е определено друго. Промените в документа се отбелязват с наклонен шрифт в съответната ревизия. Когато промените са над 80%, се издава нова версия с нормален шрифт. При позоваване на документите се изписва пълната им идентификация със съответната версия и ревизия. Изключение се допуска в случаите, когато датата на позоваване може да се определи точно и се има предвид актуалната към тази дата версия и ревизия. Когато ИА БСА се позовава на документ от Системата си за управление, използва кратка идентификация без версия и ревизия, като се има предвид, че използва последната валидна ревизия на документа, освен ако не е посочено друго с преходен период.
При документи, които са публикувани на български и английски език, определяща е версията на български език.
За целите на настоящия документ се прилагат определенията по чл. 2 от Регламент (ЕО) № 765/2008 и определенията на хармонизираните стандарти, данни за които са публикувани в "Официален вестник" на Европейския съюз, съгласно чл. 11 от Регламент (ЕО) № 765/2008.
В този документ под "процедура за акредитация" се разбират всички дейности, извършвани от ИА БСА по предоставяне на акредитация, преакредитация и разширяване на акредитация.

history 2. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТ ПО АКРЕДИТАЦИЯ НА ИА БСА
ИА БСА е националният орган по акредитация на Република България в съответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета.
ИА БСА е единственият орган в Република България, който има право да извършва акредитация на органи, които извършват дейности по оценяване на съответствието или други дейности, за които се прилагат схеми за акредитация, определени с нормативен акт.
Агенцията е юридическо лице със седалище София, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на икономиката.
ИА БСА извършва дейност по акредитация на:
• Лаборатории за изпитване, включително медицински лаборатории;
• Лаборатории за калибриране;
• Организатори на изпитвания за пригодност (РТ провайдъри);
• Органи за контрол;
• Органи по сертификация на продукти, включително за биологично производство и биологични продукти;
• Органи за валидация и верификация;
• Органи по сертификация на системи за управление - ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001/ISO 45001, ISO 22000 и ISO/IEC 27001, ISO 50001, ISO 39001;
• Органи по сертификация на лица;
• Проверяващи по околна среда (EMAS).
Обхватът на дейността на ИА БСА се актуализира по реда на Процедура за нови дейности BAS QR 17 след одобрение от Съвета по акредитация.
ИА БСА е пълноправен член на ЕА и има Многостранно споразумение за взаимно признаване на схемите по акредитация за следните области:
• Калибриране
• Изпитване, включително медицински лаборатории
• Органи за контрол
• Сертификация на продукти, включително за биологично производство и биологични продукти
• Сертификация на лица
• Сертификация на системи за управление
• Органи за валидация и верификация
ИА БСА е пълноправен член на ILAC със статут по многостранното споразумение за взаимно признаване на схемите по акредитация - ILAC MRA, за следните области:
• Калибриране
• Изпитване
• Медицински лаборатории
• Органи за контрол
ИА БСА е пълноправен член на IAF със статут по многостранното споразумение за взаимно признаване на схемите по акредитация - IAF MLA, за следните области:
• Сертификация на лица
• Сертификация на системи за управление (ISO 9001, ISO 14001)
• Сертификация на продукти
• Органи за валидация и верификация
ИА БСА в качеството си на Национален орган по акредитация, който е отговорен за акредитацията на проверяващи по околна среда (ПОС) и за надзора върху дейностите, извършени от ПОС в съответствие с Регламент (ЕО) № 1221/2009, участва в заседания на Форума на органите по акредитация и лицензиращите органи (FALB) и е обект на партньорска оценка по отношение на акредитацията на проверяващи по околна среда.