По вид документ > Нормативни актове > Други нормативни актове > ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИЗИРАН БОРСОВ ПАЗАР НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИЗИРАН БОРСОВ ПАЗАР НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

ДВ. бр. 4 от 15.01.2021г.

В сила от 19.06.2020 г.
Издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране
Обн., ДВ, бр. 55 от 19 юни 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 4 от 15 Януари 2021 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. "Българска независима енергийна борса" - ЕАД, наричано по-нататък БНЕБ - ЕАД, или оператор, е титуляр на лицензия за организиране на борсов пазар на електрическа енергия, издадена на дружеството по реда и при условията на Закона за енергетиката.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...