По тематика > Осигуряване > Нормативни актове (основни) > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 ОТ 3 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ СЛЕД ПЕРИОДА НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯВЕНО С РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 13 МАРТ 2020 Г., И ИЗВЪНРЕДНАТА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА, ОБЯВЕНА С РЕШЕНИЕ № 325 И УДЪЛЖЕНА С РЕШЕНИЕ № 378 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г.
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 ОТ 3 ЮЛИ 2020 г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ СЛЕД ПЕРИОДА НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯВЕНО С РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 13 МАРТ 2020 г., И ИЗВЪНРЕДНАТА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА, ОБЯВЕНА С РЕШЕНИЕ № 325 И УДЪЛЖЕНА С РЕШЕНИЕ № 378 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 г.

ДВ. бр. 97 от 19.11.2021г.

Обн., ДВ, бр. 60 от 7 юли 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 89 от 16 октомври 2020 г., доп., ДВ, бр. 110 от 29 декември 2020 г., изм., ДВ, бр. 2 от 8 януари 2021 г., изм. и доп., ДВ, бр. 24 от 23 март 2021 г., изм. и доп., ДВ, бр. 56 от 6 юли 2021 г., изм. и доп., ДВ, бр. 85 от 12 октомври 2021 г., доп., ДВ, бр. 97 от 19 ноември 2021 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. (1) На работодатели могат да се изплащат средства за запазване на заетостта след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г., за:
1. (изм., ДВ, бр. 2 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г.) работници и служители, работата на които е била преустановена през периода от 13 март до 31 декември 2020 г. със заповед по чл. 120в от Кодекса на труда;
2. (изм., ДВ, бр. 2 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г.) работници и служители, които през периода от 13 март до 31 декември 2020 г. са работили на непълно работно време на основание чл. 138а, ал. 2 от Кодекса на труда;
3. (изм., ДВ, бр. 2 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г.) работници и служители, които през периода от 13 март до 31 декември 2020 г. са ползвали отпуск на основание чл. 173а от Кодекса на труда;
4. (изм., ДВ, бр. 2 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г.) работници и служители, на които е запазена заетостта след подадено уведомление за масови уволнения по реда на чл. 130а от Кодекса на труда и чл. 24 от Закона за насърчаване на заетостта през периода от 13 март до 31 октомври 2020 г.;
5. (доп., ДВ, бр. 89 от 2020 г., в сила от 01.10.2020 г.) работници и служители, извън посочените в т. 1 - 4, осигурени в сектор I - "Хотелиерство и ресторантьорство" и икономическа дейност с код 49.39 "Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде, от Класификацията на икономическите дейности (КИД - 2008).
(2) (изм., ДВ, бр. 89 от 2020 г., в сила от 01.10.2020 г., изм., ДВ, бр. 2 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г., изм., ДВ, бр. 56 от 2021 г., в сила от 01.06.2021 г.) Средствата за запазване на заетостта на работници или служители по ал. 1, осигурени по реда на чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване, са в размер на:
1. (изм., ДВ, бр. 85 от 2021 г., в сила от 01.08.2021 г.) 50 на сто от размера на осигурителния доход за юли 2021 г. и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя на всеки работник или служител при декларирано от работодателя намаление на приходите от продажби с не по-малко от 30 на сто;
2. (изм., ДВ, бр. 85 от 2021 г., в сила от 01.08.2021 г.) 60 на сто от размера на осигурителния доход за юли 2021 г. и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя на всеки работник или служител при декларирано от работодателя намаление на приходите от продажби с не по-малко от 40 на сто.
(3) (нова, ДВ, бр. 56 от 2021 г., в сила от 01.06.2021 г., изм., ДВ, бр. 85 от 2021 г., в сила от 01.08.2021 г.) Когато работодателят получава финансиране за същите разходи от Европейските структурни и инвестиционни фондове или от държавния бюджет като компенсация за услуги, възложени от държавата, общият размер на предоставените средства е до 80 на сто от осигурителния доход за юли 2021 г. и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя.
(4) (изм., ДВ, бр. 89 от 2020 г., в сила от 01.10.2020 г., изм., ДВ, бр. 2 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г., предишна ал. 3, изм., ДВ, бр. 56 от 2021 г., в сила от 01.06.2021 г., изм., ДВ, бр. 85 от 2021 г., в сила от 01.08.2021 г.) Осигурителният доход за юли 2021 г. се определя, както следва:
1. (изм., ДВ, бр. 89 от 2020 г., в сила от 01.10.2020 г., изм., ДВ, бр. 2 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г., изм., ДВ, бр. 56 от 2021 г., в сила от 01.06.2021 г., изм., ДВ, бр. 85 от 2021 г., в сила от 01.08.2021 г.) за лицата, които имат отработени дни - среднодневният осигурителен доход се умножава по броя на работните дни за юли;
2. (изм., ДВ, бр. 89 от 2020 г., в сила от 01.10.2020 г., изм., ДВ, бр. 2 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г., изм., ДВ, бр. 56 от 2021 г., в сила от 01.06.2021 г., изм., ДВ, бр. 85 от 2021 г., в сила от 01.08.2021 г.) за лицата, които през целия месец са ползвали отпуск поради временна неработоспособност, за бременност и раждане или при осиновяване на дете до 5-годишна възраст - среднодневният размер на дохода, от който е определено обезщетението, се умножава по броя на работните дни за юли;
3. за лицата, които през целия месец са ползвали отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст - минималната месечна работна заплата за страната;
4. за лицата, които са ползвали отпуск за временна неработоспособност, за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст или отглеждане на дете до 2-годишна възраст - среднодневният осигурителен доход, определен по реда на т. 2 и 3, се умножава по съответния брой работни дни;
5. за лицата, които през целия месец са били в неплатен отпуск или не са осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване при този работодател - минималната месечна работна заплата за страната.
(5) (нова, ДВ, бр. 89 от 2020 г., в сила от 01.10.2020 г., предишна ал. 4, изм., ДВ, бр. 56 от 2021 г., в сила от 01.06.2021 г.) Размерът на средствата за запазване на заетостта на всеки работник и служител по ал. 1 се изчислява, като осигурителният доход, определен по реда на ал. 4, се раздели на броя на работните дни в месеца, за който се изплащат средствата, и се умножи по броя на работните дни, за които се изплащат.
(6) (Предишна ал. 4, ДВ, бр. 89 от 2020 г., в сила от 01.10.2020 г., предишна ал. 5, ДВ, бр. 56 от 2021 г., в сила от 01.06.2021 г.) Средства за запазване на заетостта не се изплащат за:
1. (изм., ДВ, бр. 2 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г., изм., ДВ, бр. 56 от 2021 г., в сила от 01.06.2021 г., изм., ДВ, бр. 85 от 2021 г., в сила от 01.08.2021 г.) работници и служители по чл. 1, ал. 1, т. 1 - 4, които не са били в трудово правоотношение с работодателя преди 1 май 2021 г.;
2. работници и служители, осигурени в секторите А, К, О, Р (с изключение на икономически дейности с код 85.10 - частен сектор, и код 85.5), Q (без икономически дейности с код 86.23, код 86.90 и код 88.91 - частен сектор), T и U от Класификацията на икономическите дейности (КИД - 2008);
3. работници и служители, които през периода на изплащане на средствата по ал. 2 ползват неплатен отпуск, отпуск за временна неработоспособност, за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст или отглеждане на дете до 2-годишна възраст;
4. работници и служители, за които работодателят получава финансиране за възнаграждения и осигурителни вноски от държавния бюджет със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или други публични средства и общият размер на средствата надвишава 80 на сто от осигурителния доход и дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя;
5. работници и служители, за които работодателят получава финансиране за възнаграждения и осигурителни вноски от държавния бюджет по стандарти, приети в изпълнение на чл. 71 от Закона за публичните финанси.
(7) (Предишна ал. 5, изм., ДВ, бр. 89 от 2020 г., в сила от 01.10.2020 г., изм., ДВ, бр. 2 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г., изм., ДВ, бр. 24 от 2021 г., в сила от 01.04.2021 г., предишна ал. 6, изм., ДВ, бр. 56 от 2021 г., в сила от 01.06.2021 г., изм., ДВ, бр. 85 от 2021 г., в сила от 01.08.2021 г.) Средства по ал. 2 се изплащат за целия период или за част от периода от 1 август до 31 декември 2021 г.
(8) (Предишна ал. 6, ДВ, бр. 89 от 2020 г., в сила от 01.10.2020 г., изм., ДВ, бр. 2 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г., предишна ал. 7, ДВ, бр. 56 от 2021 г., в сила от 01.06.2021 г.) Средствата са за сметка на бюджета на Националния осигурителен институт и се превеждат на съответния работодател по банков път от Националния осигурителен институт.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...