По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 2 ОТ 7 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ФОРМАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ГОДИШНИТЕ ДОКЛАДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИТЕ КОМИТЕТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 2 ОТ 7 ЮЛИ 2020 г. ЗА ФОРМАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ГОДИШНИТЕ ДОКЛАДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИТЕ КОМИТЕТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС

ДВ. бр. 30 от 13.04.2021г.

Обн., ДВ, бр. 74 от 21 август 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 30 от 13 април 2021 г.

 

Предмет
history Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат формата и съдържанието на годишния доклад за дейността на одитните комитети на предприятията от обществен интерес, наричан по-нататък за краткост "докладът".
(2) С тази наредба се уреждат и съдържанието и редът за съставяне и поддържане на регистъра за подадените в Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори годишни доклади за дейността на одитните комитети на предприятията от обществен интерес.

Приложно поле
history Чл. 2. Информацията от докладите осигурява необходимите данни за изпълнение от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори на задължението й съгласно Регламент (ЕС) № 537/2014 и Закона за независимия финансов одит да извършва постоянно наблюдение на пазара на услугите по задължителен финансов одит на тези предприятия и оценка на резултатите от работата на одитните им комитети.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...