По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 8 ОТ 3 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТРАЛНИТЕ ДЕПОЗИТАРИ НА ЦЕННИ КНИЖА, ЦЕНТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА ЦЕННИ КНИЖА И ДРУГИ ЛИЦА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ СЪС СЕТЪЛМЕНТА НА ЦЕННИ КНИЖА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 8 ОТ 3 СЕПТЕМВРИ 2020 г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТРАЛНИТЕ ДЕПОЗИТАРИ НА ЦЕННИ КНИЖА, ЦЕНТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА ЦЕННИ КНИЖА И ДРУГИ ЛИЦА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ СЪС СЕТЪЛМЕНТА НА ЦЕННИ КНИЖА

ДВ. бр. 81 от 15.09.2020г.

В сила от 15.09.2020 г.
Издадена от Комисията за финансов надзор
Обн., ДВ, бр. 81 от 15 септември 2020 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат:
1. допълнителни изисквания към централните депозитари на ценни книжа, получили лиценз от Комисията за финансов надзор, наричана по-нататък "комисията", за предоставяне на услуги съгласно приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (ОВ, L 257/1 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 909/2014", към централните депозитари на ценни книжа, получили лиценз в друга държава членка, които предоставят услуги на територията на Република България при условията на чл. 23 от Регламент (ЕС) № 909/2014, и към централните депозитари на ценни книжа от трети държави, които предоставят услуги на територията на Република България при условията на чл. 25 от Регламент (ЕС) № 909/2014;
2. случаите, в които се допускат изключения от правилото по чл. 227б, ал. 2, изречение първо от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и от правилото по чл. 138, ал. 2, изречение първо от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК);
3. изискванията към правилата и процедурите на централните депозитари на ценни книжа за всяка управлявана от тях система за сетълмент на ценни книжа при неизпълнение от страна на един или повече участници в тях;
4. процедурата за изчисляване на показателите за определяне на валутите, в които най-често се извършва сетълмент;
5. рисковете, които се отчитат в съответствие с чл. 53, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 909/2014, при извършване на цялостна оценка на риска при искане на централен депозитар на ценни книжа за достъп до централен контрагент или до място на търговия, съответно при разглеждане на жалби по чл. 53, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 909/2014 при отказан такъв достъп;
6. процедурата за изчисляване на показателите за определяне на същественото значение на централните депозитари на ценни книжа, когато Република България е приемаща държава членка;
7. допълнителни изисквания във връзка с отчитането на интернализирания сетълмент по чл. 227г, ал. 1 от ЗПФИ;
8. редът за изплащане на дивиденти, лихви, главници и други плащания от публичните дружества и емитентите, както и лицата, чрез които могат да се извършват плащанията на дивиденти;
9. допълнителни изисквания към "Централен депозитар" - АД, и водения от него централен регистър на ценни книжа;
10. изисквания във връзка с прилагането на чл. 6, параграф 2, ал. 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014.
(2) Комисията за финансов надзор води и при необходимост актуализира списъка на централните депозитари на ценни книжа, за които тя е компетентен орган.
(3) Разпоредбите на тази наредба се прилагат за централните депозитари на ценни книжа по ал. 1 с изключение на разпоредбите на раздели I и ІІ и чл. 19, 21 и 23 - 25 от глава втора, глави трета, четвърта и шеста, които се прилагат само за централните депозитари на ценни книжа, получили лиценз от комисията, освен ако друго не е посочено в нея.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...