По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 7 ОТ 9 ОКТОМВРИ 2020 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ И ЛАБОРАТОРНО ИЗПИТВАНЕ НА ХРАНИ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 7 ОТ 9 ОКТОМВРИ 2020 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ И ЛАБОРАТОРНО ИЗПИТВАНЕ НА ХРАНИ

ДВ. бр. 89 от 16.10.2020г.

В сила от 31.10.2020 г.
Издадена от министъра на земеделието, храните и горите
Обн., ДВ, бр. 89 от 16 октомври 2020 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за вземане на проби от храни, произведени в страната, Европейския съюз или с произход от трети държави, предназначени за пускане на пазара на Съюза, с изключение на натурални минерални, изворни и трапезни води, за извършване на лабораторни изпитвания за целите на официалния контрол.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...