По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 7 ОТ 9 ОКТОМВРИ 2020 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ И ЛАБОРАТОРНО ИЗПИТВАНЕ НА ХРАНИ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 7 ОТ 9 ОКТОМВРИ 2020 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ И ЛАБОРАТОРНО ИЗПИТВАНЕ НА ХРАНИ

ДВ. бр. 96 от 19.11.2021г.

Обн., ДВ, бр. 89 от 16 октомври 2020 г., изм., ДВ, бр. 96 от 19 ноември 2021 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за вземане на проби от храни, произведени в страната, Европейския съюз или с произход от трети държави, предназначени за пускане на пазара на Съюза, с изключение на натурални минерални, изворни и трапезни води, за извършване на лабораторни изпитвания за целите на официалния контрол.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...