По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № Н-14 ОТ 8 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ В ОПРЕДЕЛЕНИ ОБЛАСТИ И ДЕЙНОСТИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № Н-14 ОТ 8 ДЕКЕМВРИ 2020 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ В ОПРЕДЕЛЕНИ ОБЛАСТИ И ДЕЙНОСТИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

ДВ. бр. 3 от 12.01.2021г.

В сила от 12.01.2021 г.
Издадена от министъра на отбраната
Обн., ДВ, бр. 3 от 12 януари 2021 г.

 

history Чл. 1. (1) Тази наредба регламентира условията и реда за определяне размера на допълнителен платен годишен отпуск на военнослужещи в определени области и дейности от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.
(2) Наредбата се прилага и за военнослужещите от специалните щатове на министъра на отбраната и от временните задгранични щатове, попадащи в обхвата на чл. 2.

history Чл. 2. (1) За военнослужещите, служещи при специфични за здравето условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, се определя размер на допълнителния годишен отпуск, както следва:
1. летателен състав - командир на екипаж и помощник-командир на екипаж на самолети и вертолети, екипажи на подводници, водолази и водолази-парашутисти - от 5 до 14 работни дни;
2. на членове на екипажи от летателния състав (щурмани, бордни инженери, бордни техници, оператори, радисти, стюарди, стюардеси, авиофотографи, лекар - борден, медицинска сестра - бордна, и други), плавателен състав на бойни кораби и парашутисти - от 5 до 12 работни дни;
3. плавателен състав от кораби и катери със спомагателно назначение, плаващи докове и работилници - от 5 до 9 работни дни;
4. военнослужещи, извън тези по т. 1 - 3, служещи при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки, посочени в Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск, приета с ПМС № 267 от 2005 г. - от 5 до 8 работни дни.
(2) Военнослужещите по ал. 1, т. 4 могат да ползват допълнителен платен годишен отпуск само при валидни протоколи от измерванията на факторите на работната среда, издадени от Научно-приложен център по военна епидемиология и хигиена (НПЦВЕХ) - ВМА, и валидна оценка на риска.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...