По вид документ > Нормативни актове > Други нормативни актове > ПРОЦЕДУРА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ BAS QR 2, ВЕРСИЯ 8, РЕВИЗИЯ 1 ОТ 1 ЯНУАРИ 2021 Г.
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ПРОЦЕДУРА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ BAS QR 2, ВЕРСИЯ 8, РЕВИЗИЯ 1 ОТ 1 ЯНУАРИ 2021 г.

ДВ. бр. 4 от 15.01.2021г.

Издадена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация"
Обн., ДВ, бр. 4 от 15 януари 2021 г.

 

history 1. ВЪВЕДЕНИЕ

history Процедурата за акредитация (процедура) е разработена на основание Закона за националната акредитация на органи за оценка на съответствието (ЗНАООС) и БДС EN ISO/IEC 17011:2018.
Изпълнението на процедурата гарантира извършване на акредитацията при спазване принципите на законност, независимост, безпристрастност, публичност, равнопоставеност, недопускане на конкуренция и опазване на производствената и търговската тайна.
Този документ се прилага за всички ООС, включително медицински лаборатории и проверяващи по околна среда, извършващи дейност както в регулирани, така и в нерегулирани области и които са акредитирани или желаят да се акредитират.
Настоящата процедура действа съвместно с други документи от системата за управление на Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" (ИА БСА) и документи и ръководства, посочени в т. 3 на процедурата.
Всички необходими за акредитация документи, предназначени за ООС, се публикуват на български и английски език на страницата на агенцията в интернет: http://www.nab-bas.bg/. Такива са:
• Процедура за акредитация BAS QR 2;
• Правила за работа на Комисия по акредитация BAS QR 3;
• Правила за работа на Комисия по възражения BAS QR 4;
• Правила за ползване на акредитационния символ на ИА БСА BAS QR 5;
• Правила за работата на ТКА BAS QR 6;
• Ценоразпис на услугите по акредитация BAS QR 8;
• Правила за работата на Съвета по акредитация BAS QR 10;
• Процедура за провеждане на междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност BAS QR 18;
• Процедура за уреждане на жалби BAS QR 25;
• Процедура за прилагане на политиката за проследимост на ИА БСА BAS QR 27;
• Процедура за акредитация на гъвкав обхват BAS QR 32;
• Инструкция за Управление на програмите за оценяване BAS QI 2 и приложенията към нея;
• Инструкция за акредитация на органи за оценяване на съответствието съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета, BAS QI 2.4;
• Инструкция за критериите и методите на акредитация и надзор на проверяващи по околната среда съгласно Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета, BAS QI 4;
• Инструкция за етично поведение на служителите от администрацията на ИА БСА BAS QI 11;
• Инструкция за критериите и методите на акредитация и надзор на органите за валидация и верификация, BAS QI 12;
• Инструкция за критериите и методите на акредитация и надзор на органи за сертификация на биологични продукти съгласно Регламент (EC) № 834/2007 и Регламент (EC) № 889/2008 на Комисията, BAS QI 19;
• Инструкция за критериите и методите на акредитация и надзор на организатори на изпитвания за пригодност съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17043, BAS QI 21;
• Инструкция за управление на извънредни събития или обстоятелства, засягащи акредитирани от ИА БСА органи и техните клиенти, BAS QI 22.
Документите са валидни от датата на утвърждаване, отбелязана на първа страница на документа, освен ако изрично не е определено друго. Промените в документа се отбелязват с наклонен шрифт в съответната ревизия. Когато промените са над 80 %, се издава нова версия с нормален шрифт. При позоваване на документите се изписва пълната им идентификация със съответната версия и ревизия. Изключение се допуска в случаите, когато датата на позоваване може да се определи точно и се има предвид актуалната към тази дата версия и ревизия. Когато ИА БСА се позовава на документ от системата си за управление, използва кратка идентификация без версия и ревизия, като се има предвид, че използва последната валидна ревизия на документа, освен ако не е посочено друго с преходен период.
При документи, които са публикувани на български и английски език, определяща е версията на български език.
За целите на настоящия документ се прилагат определенията по чл. 2 от Регламент (ЕО) № 765/2008 и определенията на хармонизираните стандарти, данни за които са публикувани в "Официален вестник" на Европейския съюз, съгласно чл. 11 от Регламент (ЕО) № 765/2008.
В този документ под "процедура за акредитация" се разбират всички дейности, извършвани от ИА БСА по предоставяне на акредитация, преакредитация и разширяване на акредитация.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...