По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 5 ОТ 9 ФЕВРУАРИ 2021 Г. ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ПУСКАНЕТО НА ПАЗАРА И УПОТРЕБАТА НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 5 ОТ 9 ФЕВРУАРИ 2021 г. ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ПУСКАНЕТО НА ПАЗАРА И УПОТРЕБАТА НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

ДВ. бр. 16 от 23.02.2021г.

В сила от 23.02.2021 г.
Издадена от министъра на земеделието, храните и горите
Обн., ДВ, бр. 16 от 23 февруари 2021 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за:
1. разрешаване за пускане на пазара и употреба на продукти за растителна защита (ПРЗ);
2. подновяване на разрешение за пускане на пазара и употреба на ПРЗ;
3. изменение, отнемане или прекратяване на разрешение за пускане на пазара и употреба на ПРЗ.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...