По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 57 ОТ 18 ФЕВРУАРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г.
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 57 ОТ 18 ФЕВРУАРИ 2021 г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 г.

ДВ. бр. 16 от 23.02.2021г.

В сила от 23.02.2021 г.
Обн., ДВ, бр. 16 от 23 февруари 2021 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери за други целеви разходи в общ размер 10 049 000 лв., разпределени по бюджетите на общини за 2021 г., както следва:
1. по бюджета на Община Благоевград - 1 045 000 лв. за оборудване и обзавеждане на сграда, намираща се в Благоевград, ул. Иван Вазов № 2, с предназначение "Сграда за култура и изкуство" - Камерна опера и Народно читалище "Н. Й. Вапцаров - 1866";
2. по бюджета на О. С. - 1 630 000 лв. за реконструкция на спортна зала "септември", гр. Свищов;
3. по бюджета на Община Брезник - 246 000 лв. за оборудване и обзавеждане на голям салон на Народно читалище "Просвещение - 1870", гр. Брезник;
4. по бюджета на Община Перник - 2 310 000 лв. за изграждане на улица към индустриална зона "Перник", пътна връзка с път І-6 при км 82+790;
5. по бюджета на Община Радомир - 2 050 000 лв. за реконструкция и ремонт на вътрешната водопроводна мрежа в "Ниска зона", гр. Радомир;
6. по бюджета на Община Трън - 2 168 000 лв. за реконструкция на довеждащ водопровод за гр. Трън, от преходен резервоар до напорен резервоар V=2000 m3;
7. по бюджета на Община Опан - 600 000 лв. за основен ремонт на път IV-50304 Опан - Тракия от км 0+000 до км 0+300 и на път IV-50303 Опан - Кравино от км 5+600 до км 6+800.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се осигурят чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2021 г.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...