По вид документ > Нормативни актове > Други нормативни актове > ЗАПОВЕД № РД-05-662 ОТ 15.12.2021 Г. № З-ЦУ-3566 ОТ 20.12.2021 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РЕДА, НАЧИНА И СРОКОВЕТЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА И КОНСОЛИДИРАНИЯ ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАПОВЕД № РД-05-662 ОТ 15.12.2021 г. № З-ЦУ-3566 ОТ 20.12.2021 г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РЕДА, НАЧИНА И СРОКОВЕТЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА И КОНСОЛИДИРАНИЯ ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 4 от 14.01.2022г.

В сила от 01.01.2022 г.
Издадена от председателя на Националния статистически институт и изпълнителния директор на Националната агенция за приходите
Обн., ДВ, бр. 2 от 7 януари 2022 г., обн., ДВ, бр. 3 от 11 януари 2022 г., обн., ДВ, бр. 4 от 14 януари 2022 г.

 

history На основание чл. 10, ал. 1, т. 4, 7 и 18 от Закона за Националната агенция за приходите и чл. 9, т. 1, чл. 20, ал. 5 във връзка с ал. 1 и 4 от Закона за статистиката (ЗСт), чл. 92, ал. 3, чл. 219, ал. 5, чл. 252, ал. 2, чл. 259, ал. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), чл. 51, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), чл. 27, т. 2 от Закона за счетоводството (ЗСч), както и с оглед оптимизиране на процеса на подаване на годишни отчети за дейността пред Националния статистически институт (НСИ) и Националната агенция за приходите (НАП), с настоящата съвместна заповед определяме реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността (ГОД) и консолидирания годишен отчет за дейността (КГОД) на задължените лица (респондентите) съгласно посочените по-горе разпоредби и утвърждаваме образци на съответните формуляри, както следва:
I. Групи задължени лица, съдържание и форма на ГОД и КГОД, разпространение на формулярите:
А. Дефинират се следните групи юридически и физически лица (респонденти), които през 2022 г. следва да подадат ГОД или КГОД за тези, които подлежат на консолидиране:
1. нефинансови предприятия, несъставящи баланс физически лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци (ЕТ), както и физическите лица в случаите по чл. 29а от ЗДДФЛ;
2. нефинансови предприятия, съставящи баланс;
3. предприятия в ликвидация или в несъстоятелност;
4. предприятия с нестопанска цел - сдружения и фондации, включително политически партии, църкви, читалища и др.;
5. застрахователи;
6. инвестиционни предприятия - инвестиционни посредници, инвестиционни дружества, управляващи дружества, договорни фондове и дружества със специална инвестиционна цел;
7. пенсионноосигурителни дружества;
8. пенсионни фондове;
9. бюджетни предприятия;
10. банки.
Б. Съдържание и форма на ГОД и КГОД:
Съдържанието и формата на ГОД за 2021 г., който следва да подават отделните групи данъчно задължени лица (респонденти) съгласно чл. 92, ал. 3, чл. 219, ал. 5, чл. 252, ал. 2, чл. 259, ал. 3 от ЗКПО, чл. 51, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 20, ал. 5 във връзка с ал. 1 и 4 от ЗСт, са:
1. за нефинансовите предприятия, несъставящи баланс - съгласно приложение № 1;
2. за нефинансовите предприятия, съставящи баланс - съгласно приложение № 2;
3. за предприятията в ликвидация или в несъстоятелност - съгласно приложение № 3;
4. за предприятията с нестопанска цел - съгласно приложение № 4;
5. за застрахователите - съгласно приложение № 5;
6. за инвестиционните предприятия - съгласно приложение № 6;
7. за пенсионноосигурителни дружества - съгласно приложение № 7;
8. за пенсионните фондове:
8.1. за фондове за допълнително пенсионно осигуряване - съгласно приложение № 8.1;
8.2. за фондове за извършване на плащания съгласно приложение № 8.2;
9. за бюджетните предприятия - статистически справки съгласно приложение № 9;
10. за банките - годишен финансов отчет съгласно ЗСч и Международните счетоводни стандарти (МСС) и статистически справки съгласно приложение № 9;
11. за лицата по раздел I, подраздел А, точки от 1 до 4, които са осъществявали дейност, но приходите и разходите от дейността са под 500 лв. - декларация съгласно приложение № 11.
Съдържанието и формата на КГОД за 2021 г., който следва да подават отделните групи респонденти съгласно чл. 27, т. 2 от ЗСч и във връзка със задължения на НСИ по изпълнение на регламенти на Европейския съюз, са:
12. за нефинансовите предприятия, съставящи баланс - КГОД съгласно приложение № 12;
13. за застрахователите - КГОД съгласно приложение № 13;
14. за инвестиционните предприятия - КГОД съгласно приложение № 14;
15. за пенсионноосигурителни дружества - КГОД съгласно приложение № 15.
В. Предприятия, които нямат задължение за подаване на ГОД:
1. Предприятия, които не са осъществявали дейност по смисъла на ЗСч и нямат задължение за подаване на ГОД, могат да подадат в НСИ декларация (приложение № 11), с която да декларират икономическа неактивност за 2021 г.
2. В случаите на прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност през 2022 г. за лицата не е налице задължение за подаване на ГОД. Те могат да подадат в НСИ ГОД за предприятия в ликвидация или в несъстоятелност за 2022 г. (приложение № 10).
Г. При подаването на годишния отчет за дейността лицата, включително на бюджетна издръжка, притежаващи клонове, поделения, дейности, звена и мероприятия, задължително подават в НСИ отделни статистически справки за своите поделения, клонове, дейности, звена и мероприятия, включително и на територията на друга община, съгласно указанията към всеки формуляр.
Д. Разпространение на формулярите:
1. Формулярите на ГОД и КГОД на лицата по раздел I, подраздел А, точки от 1 до 8 и статистическите справки за лицата по т. 9 до т. 10 са достъпни чрез официалните интернет страници на НСИ и НАП: www.nsi.bg и www.nap.bg.
2. Комплекти от формулярите на ГОД на хартиен носител за нефинансовите предприятия, съставящи баланс, и за предприятията с нестопанска цел ще се предлагат срещу заплащане в териториалните структури на НСИ.
3. Формулярът на ГОД на нефинансовите предприятия, несъставящи баланс, на хартиен носител ще се разпространява безплатно в съответните териториални структури на НАП и НСИ.
II. Срокове, условия и ред за подаване на ГОД и КГОД:
А. Общи разпоредби:
1. Съгласно чл. 92, ал. 3, чл. 219, ал. 5, чл. 252, ал. 2, чл. 259, ал. 3 от ЗКПО и чл. 51, ал. 1 от ЗДДФЛ юридическите и физическите лица заедно с годишната данъчна декларация подават и ГОД в срок от 1 март до 30 юни 2022 г.
Предприятията, които консолидират съгласно глава трета, раздел IV от ЗСч, подават КГОД в срок до 30.09.2022 г.
2. Годишният отчет за дейността на лицата по раздел I, подраздел А, може да бъде подаден по един от следните начини:
2.1. По електронен път в реално време (on-line) чрез използване на квалифициран електронен подпис (КЕП) в Информационна система (ИС) "Бизнес статистика" на следния интернет адрес - https://isbs.nsi.bg.
Годишният отчет за дейността с КЕП може да бъде подаден от всички групи задължени лица по раздел I, подраздел А, точки от 1 до 10.
Годишният отчет за дейността се подава задължително с КЕП от задължените лица по раздел I, подраздел А, точки от 2 до 10, когато те са данъчно задължени лица по ЗКПО.
Подаването на ГОД с КЕП следва да е приключило преди подаване по електронен път или на хартиен носител (за лицата по раздел I, подраздел А, т. 1) на годишната данъчна декларация. Отчетът се счита за подаден при преминаването му в статус "Успешно обработен". В годишната данъчна декларация задължително се отбелязва уникалният идентификатор (входящ номер) на успешно обработения отчет в ИС "Бизнес статистика". При приемането на декларацията се извършва контрол за наличието и статуса на въведения отчет по посочения уникален идентификатор.
2.2. По електронен път в реално време (on-line) чрез използване на персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП, в ИС "Бизнес статистика" на следния интернет адрес - https://isbs.nsi.bg.
Годишният отчет за дейността с ПИК може да бъде подаден единствено от лицата по раздел I, подраздел А, т. 1.
Подаването на ГОД с ПИК следва да е приключило преди подаване по електронен път или на хартиен носител (за лицата по раздел I, подраздел А, т. 1) на годишната данъчна декларация. Отчетът се счита за подаден при преминаването му в статус "Успешно обработен". В годишната данъчна декларация задължително се отбелязва уникалният идентификатор (входящ номер) на успешно обработения отчет в ИС "Бизнес статистика". При приемането на декларацията се извършва контрол за наличието и статуса на въведения отчет по посочения уникален идентификатор.
2.3. На хартиен носител за лицата по чл. 51, ал. 1 от ЗДДФЛ, които към момента на подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ са с прекратена регистрация или нямат регистрация като едноличен търговец.
Хартиени формуляри на ГОД се подават единствено с годишната данъчна декларация на хартиен носител (за лицата по раздел I, подраздел А, т. 1) в съответните териториални структури на НАП, по пощата с известие за доставка (обратна разписка) или в пощенската станция.
Приетата на хартиен носител годишна данъчна декларация получава уникален входящ номер, който задължително се записва като входящ номер и на ГОД.
Б. Специфични разпоредби, прилагани за различните групи лица:
1. За банките:
Лицата по раздел I, подраздел А, т. 10, подават частта от ГОД, представляващ статистически справки, съгласно приложение № 9 по реда на раздел II, подраздел А, т. 2.1 от настоящата заповед.
Годишният финансов отчет, изготвен съгласно ЗСч и МСС, се подава заедно с годишната данъчна декларация.
2. За лицата, които подлежат на консолидиране съгласно глава трета, раздел IV от ЗСч:
Лицата по раздел I, подраздел А, т. 2, 5, 6 и 7, които подлежат на консолидиране, подават КГОД съгласно съответното приложение (от № 12 до № 15) по реда на раздел II, подраздел А, т. 2.1 от настоящата заповед. Подаването на КГОД е възможно само след наличие на ГОД със статус "Успешно обработен" в ИС "Бизнес статистика".
3. За лицата, които нямат задължение за подаване на годишна данъчна декларация за 2021 г., но са длъжни да представят ГОД за 2021 г., съгласно чл. 20, ал. 5 във връзка с ал. 1 и 4 от ЗСт, подават ГОД единствено в информационната система на НСИ или в съответната териториална структура на НСИ на хартиен носител.
4. Лицата по раздел I, подраздел А, точки от 1 до 4, които са осъществявали дейност, но приходите и разходите за дейността са под 500 лв., подават декларация съгласно приложение № 11 в информационната система на НСИ или заедно с годишната данъчна декларация на хартиен носител (по реда на раздел II, подраздел А, т. 2.3 от настоящата заповед) в съответните териториални структури на НАП, по пощата с известие за доставка (обратна разписка) или в пощенската станция.
Приетата на хартиен носител годишна данъчна декларация получава уникален входящ номер, който задължително се записва като входящ номер и на декларацията (приложение № 11).
5. Лицата, които не са осъществявали дейност по смисъла на ЗСч, могат да декларират това обстоятелство еднократно за първия отчетен период, в който не са осъществявали дейност, с декларация (приложение № 11) в информационната система на НСИ, по имейл или в съответната териториална структура на НСИ на хартиен носител.
6. В случаите на прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност през 2022 г. лицата могат да подадат ГОД (приложение № 10) в информационната система на НСИ или в съответната териториална структура на НСИ на хартиен носител.
В. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:
1. След изтичане на законоустановените срокове за подаване на годишни данъчни декларации по ЗКПО/ЗДДФЛ и на ГОД за 2021 г. лицата по раздел I, подраздел А, имат възможност еднократно в срок до 30.09.2022 г. да подадат нова ГДД по чл. 92 от ЗКПО/чл. 50 от ЗДДФЛ на основание чл. 75, ал. 3 от ЗКПО/чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ и да коригират подадените данни в ГОД по един от следните начини:
1.1. По електронен път чрез подаване на коригиращ ГОД в ИС "Бизнес статистика" по реда на раздел II, подраздел А, т. 2.1 и 2.2 от настоящата заповед, преди подаване по електронен път на коригираща ГДД.
1.2. На хартиен носител чрез подаване на коригираща ГДЦ и коригиращ ГОД по реда на раздел ІІ, подраздел А, т. 2.3 от настоящата заповед.
2. В случаите, когато не се налага подаване на нова ГДД по реда на чл. 75, ал. 3 от ЗКПО/чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ, а се коригират само подадените данни в ГОД, се подава еднократно в срок до 30.09.2022 г. коригиращ ГОД за 2021 г. по електронен път в ИС "Бизнес статистика" или на хартиен носител със заявление за корекции в ЦУ на НСИ.
3. Корекции на данните по т. 1 и 2 (еднократно в срок до 30.09.2022 г.) могат да се правят във вече подадени в законоустановения срок (до 30.06.2022 г. за задължените лица по ЗКПО и за задължените лица по ЗДДФЛ) счетоводни отчети и статистически справки към ГОД. Нови статистически справки могат да се подават само в случай, че произтичат от корекции в някой от подадените счетоводни отчети към ГОД.
Заповедта влиза в сила от 1.01.2022 г. и е със срок на действие до 31.12.2022 г. Заповедта се обнародва в "Държавен вестник" в съответствие с чл. 20, ал. 5 от ЗСт.
Заповедта се публикува на официалните интернет страници на НАП и НСИ.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагаме на ресорния заместник изпълнителен директор на НАП, както и на ресорния заместник-председател на НСИ и главния секретар на НСИ.
Приложения:
1. Приложение № 1 - ГОД за нефинансовите предприятия, несъставящи баланс;
2. Приложение № 2 - ГОД за нефинансови предприятия, съставящи баланс;
3. Приложение № 3 - ГОД за предприятия в ликвидация или в несъстоятелност за 2021 г.;
4. Приложение № 4 - ГОД за предприятията с нестопанска цел;
5. Приложение № 5 - ГОД за застрахователи;
6. Приложение № 6 - ГОД за инвестиционните предприятия;
7. Приложение № 7 - ГОД за пенсионноосигурителни дружества;
8. Приложение № 8.1 - ГОД за фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и Приложение № 8.2 - ГОД за фондовете за извършване на плащания;
9. Приложение № 9 - Статистически справки за бюджетните предприятия и банките;
10. Приложение № 10 - ГОД за предприятия в ликвидация или в несъстоятелност за 2022 г.;
11. Приложение № 11 - Декларация за предприятия с приходи и разходи под 500 лв. и за предприятия без дейност;
12. Приложение № 12 - КГОД на нефинансовите предприятия;
13. Приложение № 13 - КГОД на застрахователите;
14. Приложение № 14 - КГОД на специализираните инвестиционни предприятия;
15. Приложение № 15 - КГОД на пенсионноосигурителните дружества.

history ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...