Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 13 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕРВЕНЦИИ ОТ СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2023 - 2027 Г. В СЕКТОРИТЕ "ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ" И "МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ"
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

НАРЕДБА № 13 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2023 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕРВЕНЦИИ ОТ СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2023 - 2027 г. В СЕКТОРИТЕ "ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ" И "МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ"

ДВ. бр. 78 от 12.09.2023г.

В сила от 12.09.2023 г.Издадена от министъра на земеделието и храните
Обн., ДВ, бр. 78 от 12 септември 2023 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

history Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за прилагане на:
1. интервенции в сектор "Плодове и зеленчуци" по чл. 47 от Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 г. за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на общата селскостопанска политика (стратегическите планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1305/2013 и (ЕС) № 1307/2013 (ОВ, L 435/1 от 6 декември 2021 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2021/2115", включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 - 2027 г., наричан по-нататък "Стратегическия план";
2. интервенции в сектор "Мляко и млечни продукти" по чл. 67 от Регламент (ЕС) 2021/2115, включени в Стратегическия план;
3. административните проверки и проверките на място на интервенциите по т. 1 и 2;
4. намаления на плащанията по интервенциите по т. 1 и 2;
5. реда за налагане на административни санкции по интервенциите по т. 1 и 2.
(2) Интервенциите по ал. 1 се прилагат в съответствие с изискванията на:
1. Регламент (ЕС) 2021/2115;
2. Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1306/2013 (ОВ, L 435/187 от 6 декември 2021 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2021/2116";
3. Делегиран регламент (ЕС) 2022/126 на Комисията от 7 декември 2021 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета с допълнителни изисквания по отношение на някои видове интервенции, посочени от държавите членки в стратегическите им планове по ОСП за периода 2023 - 2027 г. съгласно същия регламент, както и с правила във връзка със съотношението за стандарт 1 за добро земеделско и екологично състояние (ОВ, L 20/52 от 31 януари 2022 г.), наричан по-нататък "Делегиран регламент (ЕС) 2022/126";
4. Делегиран регламент (ЕС) 2022/127 на Комисията от 7 декември 2021 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета с правила по отношение на разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметките, обезпеченията и използването на еврото (ОВ, L 20/95 от 31 януари 2022 г.), наричан по-нататък "Делегиран регламент (ЕС) 2022/127";
5. Стратегическия план.

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...