Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 140 ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ ІІ, Т. 5.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2023 Г. ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И/ИЛИ НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, ОВЛАДЯВАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БЕДСТВИЯ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 140 ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ ІІ, Т. 5.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2023 Г. ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И/ИЛИ НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, ОВЛАДЯВАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БЕДСТВИЯ

ДВ. бр. 79 от 15.09.2023г.

В сила от 15.09.2023 г.
Обн., ДВ, бр. 79 от 15 септември 2023г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери за 2023 г. за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия в общ размер 63 053 544 лв., разпределени, както следва:
1. разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи в общ размер 972 832 лв., в т.ч. по показател "Издръжка" - 853 114 лв., и по показател "Персонал" - 119 718 лв., от които:
а) за проект за закупуване и монтаж на 8000 бр. устройства/детектори за откриване и сигнализиране за дим и въглероден монооксид в домашни помещения на рискови групи на населението - 600 000 лв.;
б) за организиране и провеждане на състезание на МПО "Млад огнеборец" през 2023 г. от ГДПБЗН - 98 420 лв.;
в) за организиране и провеждане на НУСЗБПИС през 2023 г. от ГДПБЗН - 65 520 лв.;
г) за възстановяване на непредвидени разходи, извършени от структурите на ГДПБЗН - МВР, при участието им в овладяването на възникнали бедствия и извънредни ситуации в периода септември - декември 2022 г. - 169 892 лв.;
д) за организиране и провеждане на международния конкурс за детска рисунка "С очите си видях бедата" през 2023 г. - 39 000 лв.;
2. разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването в общ размер 2 623 154 лв., от които:
а) за възстановяване на сградна и площадкова канализация на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" - АД, гр. Кърджали - 123 154 лв.;
б) за организиране и прилагане на дезинсекционни мероприятия за контрол на комарните популации в страната през 2023 г. - 2 500 000 лв.;
3. разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за корекция на р. Марица "Капитан Андреево - граница" - реконструкция на част от корекция при ляв приток р. Хаяз в землището на с. Капитан Андреево, община Свиленград - 4 125 134 лв.;
4. разходи по бюджета на Министерството на културата за авариен ремонт на покрива на сградата на Държавен музикален и балетен център - София - 223 006 лв.;
5. разходи/трансфери по бюджета на Министерството на отбраната в общ размер 600 818 лв., от които:
а) за Министерството на отбраната 599 896 лв., в т.ч. 171 294 лв. за "Персонал" и 428 602 лв. за "Издръжка", както следва:
аа) за разплащане на разходи за преодоляване на последици от бедствия, извършени от състава на Сухопътни войски на територията на Република България в периода август - октомври 2022 г. - 188 261 лв.;
бб) за разплащане на изпълнени мероприятия по пожарогасене от въздух на горски пожар през май, юли и август 2022 г. - 404 085 лв.;
вв) за разплащане на разходи за преодоляване на последици от бедствия, извършени от състава на Сухопътни войски на територията на Република България в периода октомври - декември 2022 г. - 5865 лв.;
гг) за разплащане на разходи на формирования от Българската армия - 1685 лв.;
б) трансфер за НВУ "В. Левски" - за изпълнени мероприятия по неутрализирането на невзривени бойни припаси на територията на страната през ноември 2022 г. - 922 лв., в т.ч. 322 лв. за "Персонал" и 600 лв. за "Издръжка";
6. разходи по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията в общ размер 2 393 053 лв., от които:
а) за разплащане на непредвидени разходи на ДП "Пристанищна инфраструктура" - дейности по отстраняване на аварийна ситуация в морските пространства на Република България, вследствие засядане на кораба "Verа Su" - 2 353 738 лв.;
б) за изпълнение на неотложни обезопасителни работи на долното строене на железния път от км 114+000 до км 114+130 в междугарието Момчилград - Подкова - 15 597 лв.;
в) за ремонт на железния път, включително стабилизиране на долното строене на железния път, от км 0+770 до км 0+810 в междугарието Царева ливада - Габрово - 23 718 лв.;
7. разходи по бюджета на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" за възстановяване на средства за безвъзмездно предоставяне на освободени държавни резерви за нуждите на МВР (спални чували, индивидуални превързочни материали, бутилирана вода, консервирани хранителни продукти) - 1 246 576 лв.;
8. трансфер по бюджета на Община Благоевград за аварийно-възстановителни работи по реконструкция и възстановяване на част от ул. Влахина и прилежаща подпорна стена в с. Покровник - 499 350 лв.;
9. трансфер по бюджета на Община Петрич за аварийни дейности - бетониране на водоотвеждащ канал - дере, минаващ през средата на с. Марикостиново - 601 558 лв.;
10. трансфер по бюджета на Община Разлог за превантивно почистване на коритото на р. Златарица в регулацията на с. Елешница - 1 426 195 лв.;
11. трансфер по бюджета на О. С. за аварийно почистване на речното корито на р. Войче от натлак, храстовидна и дървесна растителност в урбанизираната територия на с. Вълково - 392 928 лв.;
12. трансфер по бюджета на Община Симитли за аварийно-възстановителни работи по почистването на централно градско дере и реконструкция на левия бряг в участъка на о.т. 68 до о.т. 53 по ул. Васил Левски, гр. Симитли - 1 032 450 лв.;
13. трансфер по бюджета на Община Струмяни за укрепване на скат под общински път с. Струмяни - с. Илинденци - 809 084 лв.;
14. трансфер по бюджета на Община Хаджидимово за аварийно почистване на дере "Ново Лески" от натлак, храстовидна и дървесна растителност в урбанизираната територия на с. Ново Лeски - 145 854 лв.;
15. трансфер по бюджета на Община Царево за аварийно-възстановителни работи по реконструкция на дере и прилежащите му съоръжения и улици, с. Кости - 1 195 190 лв.;
16. трансфер по бюджета на Община Белослав за аварийно почистване и профилиране на дере в кв. Акации, гр. Белослав - 290 556 лв.;
17. трансфер по бюджета на Община Долни чифлик за възстановяване на пътни настилки на ул. Железни врата, с. Старо Оряхово; ул. Арда, с. Пчелник; ул. Иглика, с. Венелин - 457 073 лв.;
18. трансфер по бюджета на Община Горна Оряховица в общ размер 547 403 лв., от които:
а) за възстановяване на участъци от ул. Димитър Дюлгеров, с. Поликраище - 184 486 лв.;
б) за възстановяване на участъци от ул. Камчия, с. Поликраище - 66 714 лв.;
в) за възстановяване на участъци от ул. Хан Аспарух, с. Поликраище - 228 407 лв.;
г) за възстановяване на участъци от ул. Козлодуй, с. Поликраище - 67 796 лв.;
19. трансфер по бюджета на Община Павликени за възстановяване и ремонт на НЧ "Христо Ботев - 1888", с. Върбовка - 444 325 лв.;
20. трансфер по бюджета на Община Сухиндол за аварийно укрепване на участък от общинска мрежа с. Коевци - с. Горско Косово - 975 814 лв.;
21. трансфер по бюджета на Община Роман в общ размер 2 330 135 лв., от които:
а) за укрепване на свлачище № 32.69972.01 на общински път VRC1143 Роман - Струпец - граница с община Мездра - І етап от проект АВР на път VRC Роман - Струпец - граница с община Мездра от км 6+850 до км 6+900 - 1 382 904 лв.;
б) за възстановяване на участък от път VRC1143 Роман - Струпец - ІІ етап от проект АВР на път VRC Роман - Струпец - граница с община Мездра от км 6+850 до км 6+900 - 276 512 лв.;
в) за осигуряване на проводимостта на р. Малък Искър в гр. Роман - 670 719 лв.;
22. трансфер по бюджета на Община Ардино за аварийно укрепване на бреговате и увеличаване на проводимостта на р. Ардинска в гр. Ардино, етап І, урбанизирана част - 643 368 лв.;
23. трансфер по бюджета на Община Момчилград за брегоукрепване на централно градско дере в гр. Момчилград - 889 034 лв.;
24. трансфер по бюджета на О. Б. дол за аварийно укрепване на скат западно на ул. Свилен Русев в обхвата на бл. № 57, 58 и 59, кв. Миньор, гр. Бобов дол - втори етап - 477 417 лв.;
25. трансфер по бюджета на Община Дупница в общ размер 985 260 лв., от които:
а) за аварийно почистване на р. Джубрена от натлак, храстовидна и дървесна растителност в урбанизираната територия на с. Червен брег - 535 865 лв.;
б) за аварийно почистване на р. Джубрена от натлак, храстовидна и дървесна растителност в урбанизираната територия в с. Крайници - 449 395 лв.;
26. трансфер по бюджета на Община Ябланица в общ размер 3 180 996 лв., от които:
а) за аварийно-възстановителни работи за осигуряване на проводимостта на речното корито - дере, в регулационните граници на гр. Ябланица - І и ІІ етап - 2 660 190 лв.;
б) за аварийно-възстановителни работи по осигуряване на проводимостта на река в регулационните граници на с. Орешене - 520 806 лв.;
27. трансфер по бюджета на Община Георги Дамяново за почистване на речно корито на р. Дългоделска Огоста и р. Копиловска Огоста за предотвратяване на наводнения на територията на с. Говежда, с. Дълги дел, с. Дива Слатина, с. Копиловци и с. Главановци - 600 705 лв.;
28. трансфер по бюджета на Община Якимово за аварийно-възстановителни работи по почистване на коритото на р. Душилница в района на с. Комощица - 512 808 лв.;
29. трансфер по бюджета на Община Белене за корекция на дере при о.т. 98, 65, 37, 35, 19, 29, 5, 6, 8 и 9, с. Татари - 392 677 лв.;
30. трансфер по бюджета на Община Гулянци за възстановяване проводимостта на отводнителни дерета и канали на територията на гр. Гулянци, с. Ленково, с. Шияково и с. Милковица - 1 382 250 лв.;
31. трансфер по бюджета на О. Л. за възстановяване сграда на детска градина "Слънчице", с. Асеновци - 363 074 лв.;
32. трансфер по бюджета на Община Пордим за неотложни възстановителни работи на обектите: "Дере" на река след горестоящи язовири, преминаващо през населено място, с. Борислав и "Мост" от четвъртокласен път LOV 1065 до ОК 47 над река, преминаваща през населено място с. Борислав - 1 165 110 лв.;
33. трансфер по бюджета на Община Карлово в общ размер 11 826 244 лв., от които:
а) за разплащане на аварийно-възстановителни работи на територията на селата Богдан, Розино, Слатина, Каравелово и Клисура - 1 808 002 лв.;
б) за разплащане на разходи за извършени неотложни аварийни работи на територията на община Карлово - 2 017 537 лв.;
в) за корекция и повишаване проводимостта на дере "Меден дол", гр. Карлово - 682 800 лв.;
г) за рехабилитация на ул. Меден дол, гр. Карлово - 355 936 лв.;
д) за възстановяване и укрепване на дере - вариант ІІ (стоманобетоново дъно и гъвкави системи по откоси), с. Богдан - 2 756 976 лв.;
е) за възстановяване на мост двуотворен на общински път между с. Московец и с. Богдан - 261 197 лв.;
ж) за възстановяване и укрепване на дере - вариант І (стоманобетоново дъно и гъвкави системи по откоси), с. Каравелово - 1 706 257 лв.;
з) за възстановяване на мост на ул. Г. Димитров, с. Каравелово - 310 603 лв.;
и) за възстановяване и укрепване на малко дере 200 м, с. Слатина - 279 583 лв.;
к) за възстановяване и укрепване на централно дере 1150 м (стоманобетонно дъно и гъвкави системи по откоси), с. Слатина - 1 345 973 лв.;
л) за възстановяване на разрушен мост на общински път до с. Дъбене, над р. Мъртвица, община Карлово - 301 380 лв.;
34. трансфер по бюджета на Община Лъки за възстановяване и изграждане на подпорна стена на ул. Миньорска между о.т. 398 и о.т. 401 в кв. 21 по ЗРП на гр. Лъки - 537 782 лв.;
35. трансфер по бюджета на Община Перущица в общ размер 1 489 374 лв., от които:
а) за подпорна стена по южния бряг на речното корито на р. Перущинска (р. Стара), ул. Крайречна между о.т. 59, 60, 425, 61, 63, 64 и о.т. 65, гр. Перущица - 1 136 590 лв.;
б) за пътен мост на р. Перущинска и улица в участъка на кръстовището на ул. Марица, ул. Крайречна, ул. Захари Стоянов и ул. Георги Бенковски, гр. Перущица - 213 699 лв.;
в) за участък от ПИ № 55909.501.9598, от кръстовището на ул. Хайдушка с ул. Гагарин до общата граница на ПИ № 55909.501.1291 и ПИ № 55909.501.1292 по КККР на гр. Перущица - 139 085 лв.;
36. трансфер по бюджета на Община Първомай в общ размер 1 260 247 лв., от които:
а) за реконструкция на ул. Трети март (о.т. 47 - о.т. 39) в кв. Дебър, гр. Първомай - 452 795 лв.;
б) за реконструкция на ул. Антим І (о.т. 215 - о.т. 69) в кв. Дебър, гр. Първомай - 390 068 лв.;
в) за реконструкция на ул. Славянска (о.т. 221 - о.т. 71) в кв. Дебър, гр. Първомай - 165 246 лв.;
г) за реконструкция на ул. Царевец (о.т. 45 - о.т. 101) в кв. Дебър, гр. Първомай - 252 138 лв.;
37. трансфер по бюджета на О. Р. за изготвяне на инвестиционен проект за защита от наводнения от р. Сребра в участъка на урбанизираната територия и землището на гр. Раковски, кв. Ген. Николаево - изграждане на подпорни стени - подобект: участък по ул. Осми март - 1 009 464 лв.;
38. трансфер по бюджета на Община Садово за аварийно-възстановителни работи по реконструкция на общински път PDV 1271 /І-8/ с. Поповица - с. Ахматово от км 0+000 до км 4+050 - 2 558 913 лв.;
39. трансфер по бюджета на Община Борово за възстановяване проводимостта на Воловско дере в участъка на "Водоем за питейна вода", гр. Борово - 130 000 лв.;
40. трансфер по бюджета на Община Неделино за подпорна стена на ул. Напредък при о.т. 107 - о.т. 109, гр. Неделино - 327 676 лв.;
41. трансфер по бюджета на Община Чепеларе за подпорни стени по десния бряг на р. Сивковска от о.т. 390 до о.т. 564 - етап І, стени 1 и 6, гр. Чепеларе - 671 788 лв.;
42. трансфер по бюджета на Община Божурище за възстановяване и усилване на мост на ул. Христо Ботев, при о.т. 30, между кв. 5 и кв. 50 в с. Пролеша - 399 034 лв.;
43. трансфер по бюджета на Община Ботевград за възстановителни и брегоукрепващи работи на р. Касица, с. Трудовец - 1 689 923 лв.;
44. трансфер по бюджета на О. Г. М. за аварийно почистване и възстановяване проводимостта на речното корито на р. Макоцевска в регулационните граници на с. Долно Камарци - 448 955 лв.;
45. трансфер по бюджета на Община Етрополе за брегоукрепително съоръжение по левия бряг на съществуващото трасе на р. Малък Искър, гр. Етрополе, в определен авариен участък, срещу кв. 229 по плана на града - 337 479 лв.;
46. трансфер по бюджета на Община Правец за аварийно-възстановителни работи на свлачищен участък на път SFO 1471/III-308/ Калугерово - Видраре - Джурово - /I-3/ км 1+170, с. Калугерово - 469 140 лв.;
47. трансфер по бюджета на Община Сливница за аварийно почистване на речното корито и изграждане на земни диги на р. Маматарица, с. Алдомировци - 640 416 лв.;
48. трансфер по бюджета на Община Свиленград за реконструкция на мост и реконструкция на път в участъка от о.т. 74 до о.т. 24 в с. Студена - 871 974 лв.;
49. трансфер по бюджета на Община Тополовград за аварийно почистване на речното корито на р. Тунджа, с. Срем - 1 023 132 лв.;
50. трансфер по бюджета на Община Върбица за неотложни възстановителни работи по възстановяване на проводимостта на коритото на р. Герила в гр. Върбица - 428 841 лв.;
51. трансфер по бюджета на Община Белово за аварийно изграждане на водопровод от гр. Белово - ПС "Владикин извор" до с. Дъбравите, заедно с помпена станция и резервоар, включващ междинна помпена станция с цел водоснабдяване на с. Дъбравите - 2 003 813 лв.;
52. трансфер на Община Сатовча за възстановяване на подпорни стени, отводняване и основен ремонт на улица - калдъръм от ПИ 120 до ПИ 5 по плана на с. Долен - 250 000 лв.;
53. трансфер на Община Силистра за възстановяване проводимостта на отводнителна канавка по ул. Чернозем, с. Айдемир - 754 162 лв.
(2) Допълнителните трансфери по чл. 1, ал. 1, т. 8 - 53, общо в размер 50 868 971 лв., се предоставят от централния бюджет по бюджетите на общините като трансфер за други целеви разходи.
(3) Средствата по ал. 1 се осигуряват за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2023 г. в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...