По вид документ > Нормативни актове > Закони > ВАЛУТЕН ЗАКОН
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ВАЛУТЕН ЗАКОН

ДВ. бр. 14 от 18.02.2020г.

Обн., ДВ, бр. 83 от 21 септември 1999 г., изм., ДВ, бр. 45 от 30 април 2002 г., изм., ДВ, бр. 60 от 4 юли 2003 г., изм., ДВ, бр. 36 от 30 април 2004 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 43 от 26 май 2006 г., изм., ДВ, бр. 54 от 4 юли 2006 г., изм., ДВ, бр. 59 от 21 юли 2006 г., изм., ДВ, бр. 24 от 31 март 2009 г., изм., ДВ, бр. 16 от 22 февруари 2011 г., изм., ДВ, бр. 23 от 22 март 2011 г., изм., ДВ, бр. 96 от 6 декември 2011 г., изм., ДВ, бр. 59 от 29 юли 2016 г., изм., ДВ, бр. 63 от 4 август 2017 г., изм., ДВ, бр. 92 от 17 ноември 2017 г., доп., ДВ, бр. 103 от 28 декември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 93 от 9 ноември 2018 г., изм., ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 14 от 18 февруари 2020 г.

 

Предмет
history Чл. 1. Този закон урежда:
1. сделките и плащанията между местни и чуждестранни лица;
2. презграничните преводи и плащания;
3. сделките с чуждестранна валута по занятие;
4. (изм., ДВ, бр. 60 от 2003 г., изм., ДВ, бр. 96 от 2011 г.) сделките с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие, тяхното пренасяне през границата на страната и преработката им;
5. (изм., ДВ, бр. 96 от 2011 г.) пренасянето на парични средства през границата на страната;
6. (изм., ДВ, бр. 60 от 2003 г., доп., ДВ, бр. 96 от 2011 г.) събирането, поддържането и предоставянето на статистическа информация за платежния баланс и международната инвестиционна позиция на страната;
7. упражняването на валутен контрол.

Свобода за извършване на сделки, действия и плащания
history Чл. 2. (1) (изм., ДВ, бр. 16 от 2011 г.) Доколкото със закон не е установено друго, всички действия, сделки и плащания по чл. 1, т. 1 - 5 се извършват свободно.
(2) Добиването на благородни метали и скъпоценни камъни от находища, които са публична държавна собственост, се извършва при спазване на изискванията, установени в действащото законодателство.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...