По тематика > Безопасни условия на труд > Транспорт > ЗАКОН ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ

ДВ. бр. 84 от 08.10.2021г.

Обн., ДВ, бр. 82 от 17 септември 1999 г., изм., ДВ, бр. 11 от 31 януари 2002 г., изм., ДВ, бр. 45 от 30 април 2002 г., изм., ДВ, бр. 99 от 11 ноември 2003 г., изм., ДВ, бр. 70 от 10 август 2004 г., изм., ДВ, бр. 88 от 4 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 92 от 18 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 95 от 29 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 102 от 20 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 103 от 23 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 85 от 20 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 92 от 14 ноември 2006 г., изм., ДВ, бр. 102 от 19 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 42 от 29 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 80 от 5 октомври 2007 г., изм., ДВ, бр. 109 от 20 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 102 от 28 ноември 2008 г., изм., ДВ, бр. 93 от 24 ноември 2009 г., изм., ДВ, бр. 41 от 1 юни 2010 г., изм., ДВ, бр. 17 от 25 февруари 2011 г., изм., ДВ, бр. 38 от 18 май 2012 г., изм., ДВ, бр. 50 от 3 юли 2012 г., доп., ДВ, бр. 60 от 7 август 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 99 от 14 декември 2012 г., изм., ДВ, бр. 103 от 28 декември 2012 г., изм., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., изм., ДВ, бр. 23 от 8 март 2013 г., изм., ДВ, бр. 66 от 26 юли 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 109 от 20 декември 2013 г., изм., ДВ, бр. 11 от 7 февруари 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 60 от 22 юли 2014 г., изм., ДВ, бр. 98 от 28 ноември 2014 г., изм., ДВ, бр. 107 от 24 декември 2014 г., изм., ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2015 г., доп., ДВ, бр. 60 от 7 август 2015 г., изм., ДВ, бр. 81 от 20 октомври 2015 г., изм., ДВ, бр. 100 от 18 декември 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 32 от 22 април 2016 г., изм., ДВ, бр. 58 от 26 юли 2016 г., изм., ДВ, бр. 59 от 29 юли 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 9 от 26 януари 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 93 от 21 ноември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 62 от 27 юли 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 80 от 28 септември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 105 от 18 декември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 60 от 7 юли 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 71 от 11 август 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 108 от 22 декември 2020 г., изм., ДВ, бр. 21 от 12 март 2021 г., изм. и доп., ДВ, бр. 22 от 16 март 2021 г., изм., ДВ, бр. 23 от 19 март 2021 г., изм., ДВ, бр. 84 от 8 октомври 2021 г.

 

Глава първа.
Общи положения

history Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 11 от 2002 г., изм., ДВ, бр. 99 от 2003 г., в сила от 12.12.2003 г.) Този закон урежда условията и реда за:
1. обществените вътрешни и международни превози на пътници и товари с автомобили, извършвани от български или чуждестранни превозвачи;
2. превозите за собствена сметка;
3. контрола при осъществяването на превозите по т. 1 и 2;
4. особените правила при договорите за превоз на пътници и товари.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...