По тематика > Безопасни условия на труд > Общи нормативни актове > ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА

ДВ. бр. 21 от 13.03.2020г.

Обн., ДВ, бр. 130 от 5 ноември 1998 г., изм., ДВ, бр. 8 от 29 януари 1999 г., доп., ДВ, бр. 67 от 27 юли 1999 г., изм., ДВ, бр. 64 от 4 август 2000 г., изм., ДВ, бр. 81 от 6 октомври 2000 г., изм., ДВ, бр. 99 от 20 ноември 2001 г., попр., ДВ, бр. 101 от 23 ноември 2001 г., изм., ДВ, бр. 95 от 28 октомври 2003 г., изм., ДВ, бр. 19 от 1 март 2005 г., изм., ДВ, бр. 24 от 21 март 2006 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 69 от 25 август 2006 г., изм., ДВ, бр. 102 от 19 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 46 от 12 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 78 от 28 септември 2007 г., изм., ДВ, бр. 43 от 29 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 94 от 31 октомври 2008 г., изм., ДВ, бр. 35 от 12 май 2009 г., изм., ДВ, бр. 42 от 5 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 24 от 26 март 2010 г., изм., ДВ, бр. 97 от 10 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 69 от 8 септември 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 15 от 21 февруари 2012 г., изм., ДВ, бр. 82 от 26 октомври 2012 г., изм., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., доп., ДВ, бр. 17 от 21 февруари 2013 г., изм., ДВ, бр. 19 от 5 март 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 27 от 25 март 2014 г., доп., ДВ, бр. 60 от 7 август 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 96 от 9 декември 2015 г., доп., ДВ, бр. 50 от 1 юли 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 57 от 22 юли 2016 г., изм., ДВ, бр. 98 от 9 декември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 85 от 24 октомври 2017 г., доп., ДВ, бр. 103 от 28 декември 2017 г., изм., ДВ, бр. 7 от 19 януари 2018 г., доп., ДВ, бр. 80 от 28 септември 2018 г., изм., ДВ, бр. 21 от 13 Март 2020 г.

 

Глава първа.
Общи положения

history Чл. 1. (1) Този закон урежда структурата на администрацията, основните принципи на организация на нейната дейност, длъжностите в нея и основните изисквания за заемането им.
(2) Този закон урежда правомощията на органите на изпълнителната власт, структурата и организацията на дейността на тяхната администрация.
(3) Този закон се прилага, доколкото не е установено друго в специални закони, и за администрацията на другите органи на държавна власт, предвидени в Конституцията, и за органите на местното самоуправление.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...