Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
По тематика > Безопасни условия на труд > Общи нормативни актове > ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

ДВ. бр. 13 от 14.02.2020г.

Обн., ДВ, бр. 92 от 28 ноември 1969 г., изм., ДВ, бр. 54 от 11 юли 1978 г., изм., ДВ, бр. 28 от 9 април 1982 г., изм., ДВ, бр. 28 от 8 април 1983 г., изм., ДВ, бр. 101 от 27 декември 1983 г., изм., ДВ, бр. 89 от 18 ноември 1986 г., изм., ДВ, бр. 24 от 27 март 1987 г., изм., ДВ, бр. 94 от 23 ноември 1990 г., изм., ДВ, бр. 105 от 19 декември 1991 г., изм., ДВ, бр. 59 от 21 юли 1992 г., изм., ДВ, бр. 102 от 21 ноември 1995 г., изм., ДВ, бр. 12 от 9 февруари 1996 г., изм., ДВ, бр. 110 от 30 декември 1996 г., изм., ДВ, бр. 11 от 29 януари 1998 г., доп., ДВ, бр. 15 от 6 февруари 1998 г., изм., ДВ, бр. 59 от 26 май 1998 г., доп., ДВ, бр. 85 от 24 юли 1998 г., изм., ДВ, бр. 89 от 3 август 1998 г., доп., ДВ, бр. 51 от 4 юни 1999 г., изм., ДВ, бр. 67 от 27 юли 1999 г., доп., ДВ, бр. 114 от 30 декември 1999 г., изм., ДВ, бр. 92 от 10 ноември 2000 г., изм., ДВ, бр. 25 от 8 март 2002 г., изм., ДВ, бр. 61 от 21 юни 2002 г., изм., ДВ, бр. 101 от 29 октомври 2002 г., доп., ДВ, бр. 96 от 29 октомври 2004 г., изм., ДВ, бр. 39 от 10 май 2005 г., изм., ДВ, бр. 79 от 4 октомври 2005 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 33 от 21 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 69 от 25 август 2006 г., изм., ДВ, бр. 108 от 29 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 51 от 26 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г., изм., ДВ, бр. 97 от 23 ноември 2007 г., изм., ДВ, бр. 12 от 13 февруари 2009 г., изм., ДВ, бр. 27 от 10 април 2009 г., изм., ДВ, бр. 32 от 28 април 2009 г., изм., ДВ, бр. 10 от 1 февруари 2011 г., изм., ДВ, бр. 33 от 26 април 2011 г., изм., ДВ, бр. 39 от 20 май 2011 г., изм., ДВ, бр. 60 от 5 август 2011 г., изм., ДВ, бр. 77 от 4 октомври 2011 г., изм., ДВ, бр. 19 от 6 март 2012 г., доп., ДВ, бр. 54 от 17 юли 2012 г., изм., ДВ, бр. 77 от 9 октомври 2012 г., доп., ДВ, бр. 17 от 21 февруари 2013 г., доп., ДВ, бр. 98 от 28 ноември 2014 г., доп., ДВ, бр. 107 от 24 декември 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 81 от 20 октомври 2015 г., изм., ДВ, бр. 76 от 30 септември 2016 г., доп., ДВ, бр. 101 от 20 декември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 63 от 4 август 2017 г., доп., ДВ, бр. 101 от 19 декември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 20 от 6 март 2018 г., доп., ДВ, бр. 38 от 8 май 2018 г., доп., ДВ, бр. 83 от 22 октомври 2019 г., доп., ДВ, бр. 94 от 29 ноември 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 13 от 14 февруари 2020 г.

 

Глава първа.
Общи разпоредби

history Чл. 1. (Изм., ДВ, бр. 59 от 1992 г.) Този закон определя общите правила за административните нарушения и наказания, реда за установяване на административните нарушения, за налагане и изпълнение на административните наказания и осигурява необходимите гаранции за защита правата и законните интереси на гражданите и организациите.

   Реклама:

ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ - коментират експертите

Считат ли се за карантина преустановените със заповед посещения в детските градини и ясли

Счита ли се за карантина затварянето на детските заведения по смисъла на чл. 162, ал. 1 от КТ и чл. 13а от КСО и имат ли право служителите, които имат малки деца да си вземат болнични от личните лекари за времето, през което принудително са затворени детските заведения? - На основание чл. 6. (1) от Наредба за медицинската експертиза, временна неработоспособност е налице в случаите, при които осигуреното лице не може или е възпрепятствано да работи поради...

Промени в данъчните и счетоводни закони в резултат на предприетите мерки и действия по време на извънредното положение

сп. Български законник | Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор, разглежда промените в Закона за счетоводството, Закона за независимият финансов одит, Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и т.н...

Извънредното положение - трудово-правни аспекти

сп. Български законник | Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика, разглежда преустановяването на работата при извънредно положение, отпуските по време на извънредно положение, въвеждането на непълно работно време, полагането на извънреден труд, преминаването към работа от разстояние (дистанционна работа), преминаването към надомна работа, прекратяването на трудовите договори и т.н...

Промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с обявеното извънредно положение в страната

в. Седмичен законник | Вержиния ЗАРКОВА - началник-отдел в НОИ: Промените в Кодекса за социално осигуряване са приети с § 5 и 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание. Законът е обнародван в ДВ, бр. 28 и влиза в сила от 13 март 2020 г...

Промени от съществено значение за работодателите, приети със закона за мерките и действията по време на извънредното положение

в. Седмичен законник | Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ: На 20.03.2020 г. беше приет Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП), обн., ДВ, бр. 28/24.3.2020 г. ЗМДВИП има обратна сила, считано от 13.03.2020 г., с изключение на определени разпоредби, които влизат в сила от датата на обнародването...

Деклариране и плащане на републикански данъци и осигурителни вноски по време на извънредното положение

в. Седмичен законник | Национална агенция за приходите: Динамично променящата се ситуация, свързана с корона вируса, изисква строги мерки за опазване на общественото здраве, които да предпазят гражданите от пряката физическа заплаха на COVID-19. Тези мерки неизбежно влияят на икономиката, като създават трудности при декларирането и плащането на данъци и осигурителни вноски. В тази връзка, Народното събрание прие следните промени...

Най-важните новини, свързани с извънредното положение

Редакционният ни екип следи и публикува новините, засягащи професионалната общност. Вижте още...

       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...