По тематика > Безопасни условия на труд > Общи нормативни актове > ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

ДВ. бр. 21 от 12.03.2021г.

Обн., ДВ, бр. 92 от 28 ноември 1969 г., изм., ДВ, бр. 54 от 11 юли 1978 г., изм., ДВ, бр. 28 от 9 април 1982 г., изм., ДВ, бр. 28 от 8 април 1983 г., изм., ДВ, бр. 101 от 27 декември 1983 г., изм., ДВ, бр. 89 от 18 ноември 1986 г., изм., ДВ, бр. 24 от 27 март 1987 г., изм., ДВ, бр. 94 от 23 ноември 1990 г., изм., ДВ, бр. 105 от 19 декември 1991 г., изм., ДВ, бр. 59 от 21 юли 1992 г., изм., ДВ, бр. 102 от 21 ноември 1995 г., изм., ДВ, бр. 12 от 9 февруари 1996 г., изм., ДВ, бр. 110 от 30 декември 1996 г., изм., ДВ, бр. 11 от 29 януари 1998 г., доп., ДВ, бр. 15 от 6 февруари 1998 г., изм., ДВ, бр. 59 от 26 май 1998 г., доп., ДВ, бр. 85 от 24 юли 1998 г., изм., ДВ, бр. 89 от 3 август 1998 г., доп., ДВ, бр. 51 от 4 юни 1999 г., изм., ДВ, бр. 67 от 27 юли 1999 г., доп., ДВ, бр. 114 от 30 декември 1999 г., изм., ДВ, бр. 92 от 10 ноември 2000 г., изм., ДВ, бр. 25 от 8 март 2002 г., изм., ДВ, бр. 61 от 21 юни 2002 г., изм., ДВ, бр. 101 от 29 октомври 2002 г., доп., ДВ, бр. 96 от 29 октомври 2004 г., изм., ДВ, бр. 39 от 10 май 2005 г., изм., ДВ, бр. 79 от 4 октомври 2005 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 33 от 21 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 69 от 25 август 2006 г., изм., ДВ, бр. 108 от 29 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 51 от 26 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г., изм., ДВ, бр. 97 от 23 ноември 2007 г., изм., ДВ, бр. 12 от 13 февруари 2009 г., изм., ДВ, бр. 27 от 10 април 2009 г., изм., ДВ, бр. 32 от 28 април 2009 г., изм., ДВ, бр. 10 от 1 февруари 2011 г., изм., ДВ, бр. 33 от 26 април 2011 г., изм., ДВ, бр. 39 от 20 май 2011 г., изм., ДВ, бр. 60 от 5 август 2011 г., изм., ДВ, бр. 77 от 4 октомври 2011 г., изм., ДВ, бр. 19 от 6 март 2012 г., доп., ДВ, бр. 54 от 17 юли 2012 г., изм., ДВ, бр. 77 от 9 октомври 2012 г., доп., ДВ, бр. 17 от 21 февруари 2013 г., доп., ДВ, бр. 98 от 28 ноември 2014 г., доп., ДВ, бр. 107 от 24 декември 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 81 от 20 октомври 2015 г., изм., ДВ, бр. 76 от 30 септември 2016 г., доп., ДВ, бр. 101 от 20 декември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 63 от 4 август 2017 г., доп., ДВ, бр. 101 от 19 декември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 20 от 6 март 2018 г., доп., ДВ, бр. 38 от 8 май 2018 г., доп., ДВ, бр. 83 от 22 октомври 2019 г., доп., ДВ, бр. 94 от 29 ноември 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 13 от 14 февруари 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 109 от 22 декември 2020 г., изм., ДВ, бр. 21 от 12 март 2021 г.

 

Глава първа.
Общи разпоредби

history Чл. 1. (Изм., ДВ, бр. 59 от 1992 г.) Този закон определя общите правила за административните нарушения и наказания, реда за установяване на административните нарушения, за налагане и изпълнение на административните наказания и осигурява необходимите гаранции за защита правата и законните интереси на гражданите и организациите.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...