По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА БЕЗОПАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГИЯ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА БЕЗОПАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГИЯ

ДВ. бр. 77 от 18.09.2018г.

Обн., ДВ, бр. 63 от 28 юни 2002 г., изм., ДВ, бр. 120 от 29 декември 2002 г., изм., ДВ, бр. 70 от 10 август 2004 г., изм., ДВ, бр. 76 от 20 септември 2005 г., изм., ДВ, бр. 88 от 4 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 11 от 2 февруари 2007 г., изм., ДВ, бр. 109 от 20 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 36 от 4 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 67 от 29 юли 2008 г., изм., ДВ, бр. 42 от 5 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 74 от 15 септември 2009 г., изм., ДВ, бр. 80 от 12 октомври 2010 г., изм., ДВ, бр. 87 от 5 ноември 2010 г., изм., ДВ, бр. 88 от 9 ноември 2010 г., изм., ДВ, бр. 97 от 10 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 26 от 29 март 2011 г., изм., ДВ, бр. 38 от 18 май 2012 г., изм., ДВ, бр. 82 от 26 октомври 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., изм., ДВ, бр. 66 от 26 юли 2013 г., изм., ДВ, бр. 68 от 2 август 2013 г., изм., ДВ, бр. 98 от 28 ноември 2014 г., изм., ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2015 г., изм., ДВ, бр. 58 от 18 юли 2017 г., изм., ДВ, бр. 99 от 12 декември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 102 от 22 декември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 103 от 28 декември 2017 г., изм., ДВ, бр. 7 от 19 Януари 2018 г., изм., ДВ, бр. 77 от 18 Септември 2018 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Този закон урежда обществените отношения, свързани с държавното регулиране на безопасното използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и с безопасното управление на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво, както и правата и задълженията на лицата, които осъществяват тези дейности, за осигуряване на ядрената безопасност, радиационната защита и физическата защита.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...