По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА БАНКОВАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА БАНКОВАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

ДВ. бр. 48 от 08.06.2021г.

Обн., ДВ, бр. 92 от 27 септември 2002 г., доп., ДВ, бр. 67 от 29 юли 2003 г., изм., ДВ, бр. 36 от 30 април 2004 г., изм., ДВ, бр. 31 от 8 април 2005 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 34 от 25 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 59 от 21 юли 2006 г., изм., ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г., изм., ДВ, бр. 67 от 29 юли 2008 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 28 ноември 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 22 от 24 март 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 41 от 5 юни 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 50 от 3 юли 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 61 от 11 август 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 62 от 14 август 2015 г., изм., ДВ, бр. 94 от 4 декември 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 33 от 26 април 2016 г., изм., ДВ, бр. 95 от 29 ноември 2016 г., доп., ДВ, бр. 91 от 14 ноември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 103 от 28 декември 2017 г., изм., ДВ, бр. 20 от 6 март 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 22 от 13 март 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 33 от 19 април 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 83 от 22 октомври 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 12 от 12 февруари 2021 г., изм., ДВ, бр. 48 от 8 юни 2021 г.

 

Глава първа.
Общи положения

Предмет
history Чл. 1. (1) (Предишен текст на чл. 1, ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Този закон урежда производството по несъстоятелност за банка със седалище в Република България.
(2) (нова, ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) За производството по несъстоятелност за банка, която има клонове в държави членки, се прилагат и разпоредбите на глава тринадесета от Закона за кредитните институции.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...