По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА

ДВ. бр. 97 от 05.12.2017г.

Обн., ДВ, бр. 46 от 10 юни 1997 г., доп., ДВ, бр. 49 от 29 април 1998 г., изм., ДВ, бр. 153 от 23 декември 1998 г., изм., ДВ, бр. 20 от 5 март 1999 г., доп., ДВ, бр. 54 от 15 юни 1999 г., изм., ДВ, бр. 109 от 18 декември 2001 г., изм., ДВ, бр. 45 от 30 април 2002 г., изм., ДВ, бр. 10 от 28 януари 2005 г., изм., ДВ, бр. 39 от 10 май 2005 г., изм., ДВ, бр. 37 от 5 май 2006 г., изм., ДВ, бр. 59 от 21 юли 2006 г., изм., ДВ, бр. 108 от 29 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 52 от 29 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г., изм., ДВ, бр. 24 от 31 март 2009 г., изм., ДВ, бр. 42 от 5 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 44 от 12 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 97 от 10 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 101 от 28 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 48 от 27 юни 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 62 от 14 август 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 51 от 5 юли 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 59 от 29 юли 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 97 от 5 декември 2017 г.

 

Глава първа.
Общи положения

history Чл. 1. (1) Българската народна банка е централна банка на Република България. Тя е юридическо лице.
(2) Българската народна банка се отчита за своята дейност пред Народното събрание.
Обявление на
Централна избирателна комисия
с адрес: гр. София 1169, пл. „Княз Александър І“ № 1, тел. – 02 939 3719
ОБЯВЯВА: Процедура за подбор за заемане на длъжността „Финансов контрольор“ в администрацията на ЦИК още...
ОБЯВЯВА: Процедура за подбор за заемане длъжността „Главен счетоводител“ в дирекция „Администрация“ в ЦИК още...