Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА

ДВ. бр. 13 от 14.02.2020г.

Обн., ДВ, бр. 46 от 10 юни 1997 г., доп., ДВ, бр. 49 от 29 април 1998 г., изм., ДВ, бр. 153 от 23 декември 1998 г., изм., ДВ, бр. 20 от 5 март 1999 г., доп., ДВ, бр. 54 от 15 юни 1999 г., изм., ДВ, бр. 109 от 18 декември 2001 г., изм., ДВ, бр. 45 от 30 април 2002 г., изм., ДВ, бр. 10 от 28 януари 2005 г., изм., ДВ, бр. 39 от 10 май 2005 г., изм., ДВ, бр. 37 от 5 май 2006 г., изм., ДВ, бр. 59 от 21 юли 2006 г., изм., ДВ, бр. 108 от 29 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 52 от 29 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г., изм., ДВ, бр. 24 от 31 март 2009 г., изм., ДВ, бр. 42 от 5 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 44 от 12 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 97 от 10 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 101 от 28 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 48 от 27 юни 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 62 от 14 август 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 51 от 5 юли 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 59 от 29 юли 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 97 от 5 декември 2017 г., доп., ДВ, бр. 103 от 28 декември 2017 г., изм., ДВ, бр. 7 от 19 януари 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 20 от 6 март 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 106 от 21 декември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 37 от 7 май 2019 г., доп., ДВ, бр. 83 от 22 октомври 2019 г., доп., ДВ, бр. 13 от 14 февруари 2020 г.

 

Глава първа.
Общи положения

history Чл. 1. (1) Българската народна банка е централна банка на Република България. Тя е юридическо лице.
(2) Българската народна банка се отчита за своята дейност пред Народното събрание.

   Реклама:

ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ - коментират експертите

Считат ли се за карантина преустановените със заповед посещения в детските градини и ясли

Счита ли се за карантина затварянето на детските заведения по смисъла на чл. 162, ал. 1 от КТ и чл. 13а от КСО и имат ли право служителите, които имат малки деца да си вземат болнични от личните лекари за времето, през което принудително са затворени детските заведения? - На основание чл. 6. (1) от Наредба за медицинската експертиза, временна неработоспособност е налице в случаите, при които осигуреното лице не може или е възпрепятствано да работи поради...

Промени в данъчните и счетоводни закони в резултат на предприетите мерки и действия по време на извънредното положение

сп. Български законник | Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор, разглежда промените в Закона за счетоводството, Закона за независимият финансов одит, Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и т.н...

Извънредното положение - трудово-правни аспекти

сп. Български законник | Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика, разглежда преустановяването на работата при извънредно положение, отпуските по време на извънредно положение, въвеждането на непълно работно време, полагането на извънреден труд, преминаването към работа от разстояние (дистанционна работа), преминаването към надомна работа, прекратяването на трудовите договори и т.н...

Промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с обявеното извънредно положение в страната

в. Седмичен законник | Вержиния ЗАРКОВА - началник-отдел в НОИ: Промените в Кодекса за социално осигуряване са приети с § 5 и 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание. Законът е обнародван в ДВ, бр. 28 и влиза в сила от 13 март 2020 г...

Промени от съществено значение за работодателите, приети със закона за мерките и действията по време на извънредното положение

в. Седмичен законник | Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ: На 20.03.2020 г. беше приет Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП), обн., ДВ, бр. 28/24.3.2020 г. ЗМДВИП има обратна сила, считано от 13.03.2020 г., с изключение на определени разпоредби, които влизат в сила от датата на обнародването...

Деклариране и плащане на републикански данъци и осигурителни вноски по време на извънредното положение

в. Седмичен законник | Национална агенция за приходите: Динамично променящата се ситуация, свързана с корона вируса, изисква строги мерки за опазване на общественото здраве, които да предпазят гражданите от пряката физическа заплаха на COVID-19. Тези мерки неизбежно влияят на икономиката, като създават трудности при декларирането и плащането на данъци и осигурителни вноски. В тази връзка, Народното събрание прие следните промени...

Най-важните новини, свързани с извънредното положение

Редакционният ни екип следи и публикува новините, засягащи професионалната общност. Вижте още...

       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...