По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Закон за вероизповеданията

ДВ. бр. 108 от 29.12.2018г.

Обн., ДВ, бр. 120 от 29 декември 2002 г., изм., ДВ, бр. 33 от 21 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г., изм., ДВ, бр. 74 от 15 септември 2009 г., изм., ДВ, бр. 68 от 2 август 2013 г., изм., ДВ, бр. 61 от 11 август 2015 г., изм., ДВ, бр. 79 от 13 октомври 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 108 от 29 декември 2018 г.
Народното събрание на Република България,
потвърждавайки правото на всяко лице на свобода на съвестта и вярата, а така също и равенството пред закона без оглед на религиозната принадлежност и убеждения,
подчертавайки особената и традиционна роля на Българската православна църква в историята на България за формирането и развитието на нейната духовност и култура,
като изразява уважение към християнството, исляма, юдаизма и другите религии,
вярвайки във важността на това да подкрепя взаимното разбирателство, търпимост и уважение по въпросите, свързани със свободата на съвестта и вярата, приема този
Закон за вероизповеданията

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. Този закон урежда правото на вероизповедание, неговата защита, както и правното положение на религиозните общности и институции и техните отношения с държавата.