Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
По тематика > Безопасни условия на труд > Образование > ЗАКОН ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

ДВ. бр. 17 от 25.02.2020г.

Обн., ДВ, бр. 112 от 27 декември 1995 г., изм., ДВ, бр. 28 от 2 април 1996 г., изм., ДВ, бр. 56 от 15 юли 1997 г., попр., ДВ, бр. 57 от 18 юли 1997 г., изм., ДВ, бр. 58 от 21 юли 1997 г., изм., ДВ, бр. 60 от 2 юли 1999 г., попр., ДВ, бр. 66 от 23 юли 1999 г., изм., ДВ, бр. 111 от 21 декември 1999 г., изм., ДВ, бр. 113 от 28 декември 1999 г., изм., ДВ, бр. 54 от 4 юли 2000 г., изм., ДВ, бр. 22 от 9 март 2001 г., изм., ДВ, бр. 40 от 19 април 2002 г., изм., ДВ, бр. 53 от 28 май 2002 г., изм., ДВ, бр. 48 от 4 юни 2004 г., изм., ДВ, бр. 70 от 10 август 2004 г., изм., ДВ, бр. 77 от 27 септември 2005 г., изм., ДВ, бр. 83 от 18 октомври 2005 г., изм., ДВ, бр. 103 от 23 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 36 от 2 май 2006 г., изм., ДВ, бр. 62 от 1 август 2006 г., изм., ДВ, бр. 108 от 29 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 41 от 22 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 13 от 8 февруари 2008 г., изм., ДВ, бр. 43 от 29 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 69 от 5 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 42 от 5 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 74 от 15 септември 2009 г., изм., ДВ, бр. 99 от 15 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 38 от 21 май 2010 г., изм., ДВ, бр. 50 от 2 юли 2010 г., изм., ДВ, бр. 56 от 23 юли 2010 г., изм., ДВ, бр. 63 от 13 август 2010 г., изм., ДВ, бр. 101 от 28 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 61 от 9 август 2011 г., изм., ДВ, бр. 99 от 16 декември 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 60 от 7 август 2012 г., доп., ДВ, бр. 102 от 21 декември 2012 г., изм., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., изм., ДВ, бр. 63 от 16 юли 2013 г., изм., ДВ, бр. 68 от 2 август 2013 г., доп., ДВ, бр. 101 от 22 ноември 2013 г., доп., ДВ, бр. 54 от 1 юли 2014 г., изм., ДВ, бр. 66 от 8 август 2014 г., изм., ДВ, бр. 107 от 24 декември 2014 г., изм., ДВ, бр. 56 от 24 юли 2015 г., изм., ДВ, бр. 79 от 13 октомври 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 1 март 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 9 декември 2016 г., изм., ДВ, бр. 17 от 23 февруари 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 30 от 3 април 2018 г., доп., ДВ, бр. 86 от 18 октомври 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 27 ноември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 25 февруари 2020 г.

 

Глава първа.
Общи положения

history Чл. 1. С този закон се уреждат устройството, функциите, управлението и финансирането на висшето образование в Република България.

   Реклама:

ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ - коментират експертите

Считат ли се за карантина преустановените със заповед посещения в детските градини и ясли

Счита ли се за карантина затварянето на детските заведения по смисъла на чл. 162, ал. 1 от КТ и чл. 13а от КСО и имат ли право служителите, които имат малки деца да си вземат болнични от личните лекари за времето, през което принудително са затворени детските заведения? - На основание чл. 6. (1) от Наредба за медицинската експертиза, временна неработоспособност е налице в случаите, при които осигуреното лице не може или е възпрепятствано да работи поради...

Промени в данъчните и счетоводни закони в резултат на предприетите мерки и действия по време на извънредното положение

сп. Български законник | Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор, разглежда промените в Закона за счетоводството, Закона за независимият финансов одит, Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и т.н...

Извънредното положение - трудово-правни аспекти

сп. Български законник | Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика, разглежда преустановяването на работата при извънредно положение, отпуските по време на извънредно положение, въвеждането на непълно работно време, полагането на извънреден труд, преминаването към работа от разстояние (дистанционна работа), преминаването към надомна работа, прекратяването на трудовите договори и т.н...

Промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с обявеното извънредно положение в страната

в. Седмичен законник | Вержиния ЗАРКОВА - началник-отдел в НОИ: Промените в Кодекса за социално осигуряване са приети с § 5 и 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание. Законът е обнародван в ДВ, бр. 28 и влиза в сила от 13 март 2020 г...

Промени от съществено значение за работодателите, приети със закона за мерките и действията по време на извънредното положение

в. Седмичен законник | Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ: На 20.03.2020 г. беше приет Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП), обн., ДВ, бр. 28/24.3.2020 г. ЗМДВИП има обратна сила, считано от 13.03.2020 г., с изключение на определени разпоредби, които влизат в сила от датата на обнародването...

Деклариране и плащане на републикански данъци и осигурителни вноски по време на извънредното положение

в. Седмичен законник | Национална агенция за приходите: Динамично променящата се ситуация, свързана с корона вируса, изисква строги мерки за опазване на общественото здраве, които да предпазят гражданите от пряката физическа заплаха на COVID-19. Тези мерки неизбежно влияят на икономиката, като създават трудности при декларирането и плащането на данъци и осигурителни вноски. В тази връзка, Народното събрание прие следните промени...

Най-важните новини, свързани с извънредното положение

Редакционният ни екип следи и публикува новините, засягащи професионалната общност. Вижте още...

       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...