По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА "ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК"
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ЗАКОН ЗА "ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК"

ДВ. бр. 40 от 15.05.2018г.

Обн., ДВ, бр. 89 от 6 октомври 1995 г., попр., ДВ, бр. 92 от 17 октомври 1995 г., доп., ДВ, бр. 123 от 22 декември 1997 г., изм., ДВ, бр. 56 от 22 юни 1999 г., изм., ДВ, бр. 1 от 4 януари 2000 г., изм., ДВ, бр. 97 от 13 ноември 2001 г., изм., ДВ, бр. 9 от 31 януари 2003 г., изм., ДВ, бр. 42 от 9 май 2003 г., изм., ДВ, бр. 31 от 8 април 2005 г., изм., ДВ, бр. 36 от 2 май 2006 г., изм., ДВ, бр. 16 от 15 февруари 2008 г., изм., ДВ, бр. 110 от 30 декември 2008 г., изм., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., изм., ДВ, бр. 13 от 16 февруари 2016 г., изм., ДВ, бр. 96 от 1 декември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 40 от 15 май 2018 г.

 

history Чл. 1. (1) (изм., ДВ, бр. 31 от 2005 г.) "Държавен вестник" е официално издание на Република България.
(2) "Държавен вестник" се издава от Народното събрание.
(3) (нова, ДВ, бр. 16 от 2008 г., в сила от 01.07.2008 г.) "Държавен вестник" поддържа интернет страница, достъпът до която е свободен и безплатен.

history Чл. 2. (1) Издаването на "Държавен вестник" се подготвя и извършва от редакция под контрола на председателя на Народното събрание.
(2) (изм., ДВ, бр. 9 от 2003 г., изм., ДВ, бр. 110 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм., ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Редакцията на "Държавен вестник" е дирекция към Народното събрание - второстепенен разпоредител с бюджет.
(3) Главният редактор на "Държавен вестник" се назначава и освобождава от председателя на Народното събрание.