Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
По тематика > Търговско и облигационно право > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИТЕ РЕЗЕРВИ И ВОЕННОВРЕМЕННИТЕ ЗАПАСИ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИТЕ РЕЗЕРВИ И ВОЕННОВРЕМЕННИТЕ ЗАПАСИ

ДВ. бр. 13 от 14.02.2020г.

Обн., ДВ, бр. 9 от 31 януари 2003 г., попр., ДВ, бр. 37 от 22 април 2003 г., изм., ДВ, бр. 19 от 1 март 2005 г., изм., ДВ, бр. 69 от 23 август 2005 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 102 от 19 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 54 от 13 юни 2008 г., изм., ДВ, бр. 35 от 12 май 2009 г., изм., ДВ, бр. 16 от 26 февруари 2010 г., изм. и доп., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., изм., ДВ, бр. 57 от 28 юли 2015 г., изм., ДВ, бр. 58 от 18 юли 2017 г., доп., ДВ, бр. 13 от 14 февруари 2020 г.

 

Глава първа.
Общи разпоредби

history Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения по управлението на държавните резерви и военновременните запаси.
(2) Управление на държавни резерви и военновременни запаси е дейността по тяхното планиране, създаване, съхраняване, опазване, обновяване, поддържане, освобождаване, ползване, отчитане, финансиране и контролиране.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...