Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ

ДВ. бр. 28 от 24.03.2020г.

Обн., ДВ, бр. 44 от 21 май 1996 г., изм., ДВ, бр. 104 от 6 декември 1996 г., изм., ДВ, бр. 55 от 11 юли 1997 г., доп., ДВ, бр. 61 от 31 юли 1997 г., изм., ДВ, бр. 117 от 10 декември 1997 г., доп., ДВ, бр. 93 от 11 август 1998 г., изм., ДВ, бр. 124 от 27 октомври 1998 г., изм., ДВ, бр. 67 от 27 юли 1999 г., изм., ДВ, бр. 9 от 1 февруари 2000 г., изм., ДВ, бр. 12 от 11 февруари 2000 г., изм., ДВ, бр. 26 от 29 март 2000 г., изм., ДВ, бр. 57 от 14 юли 2000 г., изм., ДВ, бр. 1 от 2 януари 2001 г., изм., ДВ, бр. 38 от 17 април 2001 г., изм., ДВ, бр. 45 от 30 април 2002 г., изм., ДВ, бр. 63 от 15 юли 2003 г., изм., ДВ, бр. 24 от 23 март 2004 г., доп., ДВ, бр. 93 от 19 октомври 2004 г., изм., ДВ, бр. 32 от 12 април 2005 г., изм., ДВ, бр. 17 от 24 февруари 2006 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 36 от 2 май 2006 г., изм., ДВ, бр. 64 от 8 август 2006 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 41 от 22 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г., изм., ДВ, бр. 92 от 13 ноември 2007 г., изм., ДВ, бр. 113 от 28 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 52 от 6 юни 2008 г., изм., ДВ, бр. 54 от 13 юни 2008 г., изм., ДВ, бр. 10 от 6 февруари 2009 г., изм., ДВ, бр. 17 от 6 март 2009 г., изм., ДВ, бр. 19 от 13 март 2009 г., изм., ДВ, бр. 33 от 30 април 2009 г., изм., ДВ, бр. 41 от 2 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 18 от 5 март 2010 г., изм., ДВ, бр. 87 от 5 ноември 2010 г., изм., ДВ, бр. 19 от 8 март 2011 г., изм., ДВ, бр. 47 от 21 юни 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 45 от 15 юни 2012 г., изм., ДВ, бр. 82 от 26 октомври 2012 г., доп., ДВ, бр. 99 от 14 декември 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 27 от 15 март 2013 г., изм., ДВ, бр. 65 от 23 юли 2013 г., изм., ДВ, бр. 66 от 26 юли 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 109 от 20 декември 2013 г., изм., ДВ, бр. 40 от 13 май 2014 г., изм., ДВ, бр. 98 от 28 ноември 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 105 от 19 декември 2014 г., доп., ДВ, бр. 52 от 10 юли 2015 г., доп., ДВ, бр. 60 от 7 август 2015 г., изм., ДВ, бр. 61 от 11 август 2015 г., доп., ДВ, бр. 81 от 14 октомври 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 13 от 7 февруари 2017 г., изм., ДВ, бр. 58 от 18 юли 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 96 от 1 декември 2017 г., доп., ДВ, бр. 21 от 9 март 2018 г., доп., ДВ, бр. 64 от 3 август 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 77 от 18 септември 2018 г., изм., ДВ, бр. 90 от 30 октомври 2018 г., изм., ДВ, бр. 25 от 26 март 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 44 от 4 юни 2019 г., изм., ДВ, бр. 60 от 30 юли 2019 г., доп., ДВ, бр. 61 от 2 август 2019 г., изм., ДВ, бр. 79 от 8 октомври 2019 г., изм., ДВ, бр. 94 от 29 ноември 2019 г., изм., ДВ, бр. 98 от 13 декември 2019 г., доп., ДВ, бр. 28 от 24 март 2020 г.

 

Глава първа.
Общи разпоредби

history Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 124 от 1998 г., изм., ДВ, бр. 87 от 2010 г.) С този закон се уреждат придобиването, управлението и разпореждането с имоти и движими вещи - държавна собственост, както и актуването на имоти - държавна собственост, освен ако в специален закон е предвидено друго.

   Реклама:

ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ - коментират експертите

Считат ли се за карантина преустановените със заповед посещения в детските градини и ясли

Счита ли се за карантина затварянето на детските заведения по смисъла на чл. 162, ал. 1 от КТ и чл. 13а от КСО и имат ли право служителите, които имат малки деца да си вземат болнични от личните лекари за времето, през което принудително са затворени детските заведения? - На основание чл. 6. (1) от Наредба за медицинската експертиза, временна неработоспособност е налице в случаите, при които осигуреното лице не може или е възпрепятствано да работи поради...

Промени в данъчните и счетоводни закони в резултат на предприетите мерки и действия по време на извънредното положение

сп. Български законник | Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор, разглежда промените в Закона за счетоводството, Закона за независимият финансов одит, Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и т.н...

Извънредното положение - трудово-правни аспекти

сп. Български законник | Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика, разглежда преустановяването на работата при извънредно положение, отпуските по време на извънредно положение, въвеждането на непълно работно време, полагането на извънреден труд, преминаването към работа от разстояние (дистанционна работа), преминаването към надомна работа, прекратяването на трудовите договори и т.н...

Промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с обявеното извънредно положение в страната

в. Седмичен законник | Вержиния ЗАРКОВА - началник-отдел в НОИ: Промените в Кодекса за социално осигуряване са приети с § 5 и 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание. Законът е обнародван в ДВ, бр. 28 и влиза в сила от 13 март 2020 г...

Промени от съществено значение за работодателите, приети със закона за мерките и действията по време на извънредното положение

в. Седмичен законник | Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ: На 20.03.2020 г. беше приет Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП), обн., ДВ, бр. 28/24.3.2020 г. ЗМДВИП има обратна сила, считано от 13.03.2020 г., с изключение на определени разпоредби, които влизат в сила от датата на обнародването...

Деклариране и плащане на републикански данъци и осигурителни вноски по време на извънредното положение

в. Седмичен законник | Национална агенция за приходите: Динамично променящата се ситуация, свързана с корона вируса, изисква строги мерки за опазване на общественото здраве, които да предпазят гражданите от пряката физическа заплаха на COVID-19. Тези мерки неизбежно влияят на икономиката, като създават трудности при декларирането и плащането на данъци и осигурителни вноски. В тази връзка, Народното събрание прие следните промени...

Най-важните новини, свързани с извънредното положение

Редакционният ни екип следи и публикува новините, засягащи професионалната общност. Вижте още...

       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...