По тематика > Счетоводство > Нормативни актове (основни) > Закони > ЗАКОН ЗА ДРУЖЕСТВАТА СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ЗАКОН ЗА ДРУЖЕСТВАТА СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ

ДВ. бр. 65 от 07.08.2018г.

Обн., ДВ, бр. 46 от 20 май 2003 г., изм., ДВ, бр. 109 от 16 декември 2003 г., изм., ДВ, бр. 107 от 7 декември 2004 г., изм., ДВ, бр. 34 от 25 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 52 от 29 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 77 от 4 октомври 2011 г., изм., ДВ, бр. 34 от 12 май 2015 г., изм., ДВ, бр. 95 от 8 декември 2015 г., изм., ДВ, бр. 62 от 1 август 2017 г., изм., ДВ, бр. 103 от 28 декември 2017 г., изм., ДВ, бр. 15 от 16 февруари 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 65 от 7 август 2018 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет
history Чл. 1. Този закон урежда отношенията, свързани със секюритизацията на недвижими имоти и вземания посредством дружества, получили лиценз за извършване на дейност като дружества със специална инвестиционна цел, както и учредяването, дейността и прекратяването им.