По тематика > Търговско и облигационно право > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА

ДВ. бр. 21 от 12.03.2021г.

Обн., ДВ, бр. 107 от 9 декември 2003 г., изм., ДВ, бр. 18 от 5 март 2004 г., изм., ДВ, бр. 18 от 25 февруари 2005 г., изм., ДВ, бр. 95 от 29 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 65 от 11 август 2006 г., изм., ДВ, бр. 74 от 8 септември 2006 г., изм., ДВ, бр. 49 от 19 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 55 от 6 юли 2007 г., изм., ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г., изм., ДВ, бр. 36 от 4 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 43 от 29 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 98 от 14 ноември 2008 г., изм., ДВ, бр. 35 от 12 май 2009 г., изм., ДВ, бр. 41 от 2 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 42 от 5 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 82 от 16 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 103 от 29 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 54 от 16 юли 2010 г., изм., ДВ, бр. 97 от 10 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 35 от 3 май 2011 г., изм., ДВ, бр. 47 от 21 юни 2011 г., изм., ДВ, бр. 38 от 18 май 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 54 от 17 юли 2012 г., изм., ДВ, бр. 82 от 26 октомври 2012 г., изм., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., доп., ДВ, бр. 20 от 28 февруари 2013 г., доп., ДВ, бр. 23 от 8 март 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 59 от 5 юли 2013 г., изм., ДВ, бр. 66 от 26 юли 2013 г., изм., ДВ, бр. 98 от 28 ноември 2014 г., изм., ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 6 март 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 35 от 15 май 2015 г., доп., ДВ, бр. 48 от 27 юни 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 56 от 24 юли 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 42 от 3 юни 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 47 от 21 юни 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г., доп., ДВ, бр. 51 от 27 юни 2017 г., изм., ДВ, бр. 58 от 18 юли 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 102 от 22 декември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 103 от 28 декември 2017 г., изм., ДВ, бр. 7 от 19 януари 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 38 от 8 май 2018 г., изм., ДВ, бр. 57 от 10 юли 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 64 от 3 август 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 77 от 18 септември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 83 от 9 октомври 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 91 от 2 ноември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 103 от 13 декември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 41 от 21 май 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 79 от 8 октомври 2019 г., доп., ДВ, бр. 25 от 20 март 2020 г., доп., ДВ, бр. 38 от 24 април 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 57 от 26 юни 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 9 от 2 февруари 2021 г., изм. и доп., ДВ, бр. 21 от 12 март 2021 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (доп., ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм., ДВ, бр. 49 от 2007 г., изм., ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Този закон урежда обществените отношения, свързани с осъществяването на дейностите по производство, внос и износ, пренос, разпределение на електрическа и топлинна енергия и природен газ, пренос на нефт и нефтопродукти по тръбопроводи, търговия с електрическа и топлинна енергия и природен газ, както и правомощията на държавните органи по определянето на енергийната политика, регулирането и контрола.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...