По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА ЕКСПОРТНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ЗАКОН ЗА ЕКСПОРТНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ

ДВ. бр. 100 от 04.12.2018г.

Обн., ДВ, бр. 61 от 29 май 1998 г., изм., ДВ, бр. 112 от 29 декември 2001 г., изм., ДВ, бр. 92 от 15 октомври 2004 г., изм., ДВ, бр. 103 от 23 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 41 от 22 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 36 от 4 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 82 от 16 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 82 от 26 октомври 2012 г., изм., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., изм., ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2015 г., изм., ДВ, бр. 58 от 18 юли 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 100 от 4 декември 2018 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

history Чл. 1. (1) (Изм., ДВ, бр. 112 от 2001 г., изм., ДВ, бр. 92 от 2004 г.) С този закон се уреждат условията и редът за застраховане и презастраховане за сметка на държавата на експортни рискове, посочени в чл. 3, ал. 1, свързани с производство и износ на български стоки и услуги или с осъществяване на български инвестиции в чужбина.
(2) (Нова, ДВ, бр. 112 от 2001 г., изм., ДВ, бр. 92 от 2004 г.) Застраховането по ал. 1 осигурява търговците в случаите на понесени от тях имуществени вреди, настъпили вследствие на търговски или политически риск.
(3) (Предишна ал. 2, изм. и доп., ДВ, бр. 112 от 2001 г.) Застраховането по ал. 1 има за цел:
1. осъществяване на националната стратегия в областта на външнотърговския обмен и реализиране на български инвестиции в чужбина;
2. развитие на експортния потенциал на страната и повишаване конкурентоспособността на износа на български стоки и услуги на международните пазари.