Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО

ДВ. бр. 13 от 14.02.2020г.

Обн., ДВ, бр. 65 от 8 август 2000 г., изм., ДВ, бр. 18 от 5 март 2004 г., изм., ДВ, бр. 87 от 1 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 34 от 25 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 96 от 28 ноември 2006 г., изм., ДВ, бр. 51 от 26 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 36 от 4 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 43 от 29 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 26 от 6 април 2010 г., изм., ДВ, бр. 8 от 25 януари 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 59 от 3 август 2012 г., изм., ДВ, бр. 66 от 26 юли 2013 г., изм., ДВ, бр. 109 от 20 декември 2013 г., изм., ДВ, бр. 98 от 28 ноември 2014 г., изм., ДВ, бр. 61 от 11 август 2015 г., изм., ДВ, бр. 58 от 18 юли 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 23 февруари 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 77 от 18 септември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 13 от 12 февруари 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 13 от 14 февруари 2020 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. Този закон урежда:
1. организацията и управлението на животновъдството;
2. (изм., ДВ, бр. 26 от 2010 г., отм., ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.)
3. (изм., ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., доп., ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм., ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм., ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.) производството, развъдната дейност и предлагането на пазара на селскостопански животни, сперма, яйцеклетки и ембриони;
4. (нова, ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., изм., ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм., ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.) условията и реда за признаване на развъдните организации и за одобряване на развъдните програми;
5. (предишна т. 4, ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., изм. и доп., ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм., ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.) статута и дейността на развъдните организации;
6. (предишна т. 5, изм., ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., изм., ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.) правата и задълженията на физическите и юридическите лица, свързани с дейностите по т. 3.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...