По тематика > Безопасни условия на труд > Общи нормативни актове > ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

ДВ. бр. 97 от 05.12.2017г.

Обн., ДВ, бр. 124 от 23 декември 1997 г., изм., ДВ, бр. 86 от 1 октомври 1999 г., изм., ДВ, бр. 64 от 4 август 2000 г., изм., ДВ, бр. 92 от 10 ноември 2000 г., изм., ДВ, бр. 25 от 16 март 2001 г., изм., ДВ, бр. 111 от 28 декември 2001 г., изм., ДВ, бр. 18 от 25 февруари 2003 г., изм., ДВ, бр. 114 от 30 декември 2003 г., изм., ДВ, бр. 70 от 10 август 2004 г., изм., ДВ, бр. 76 от 20 септември 2005 г., изм., ДВ, бр. 33 от 21 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 48 от 13 юни 2006 г., изм., ДВ, бр. 102 от 19 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 40 от 18 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 102 от 28 ноември 2008 г., изм., ДВ, бр. 108 от 19 декември 2008 г., изм., ДВ, бр. 93 от 24 ноември 2009 г., изм., ДВ, бр. 12 от 12 февруари 2010 г., изм., ДВ, бр. 58 от 30 юли 2010 г., изм., ДВ, бр. 88 от 9 ноември 2010 г., изм., ДВ, бр. 98 от 14 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 60 от 5 август 2011 г., изм., ДВ, бр. 7 от 24 януари 2012 г., изм., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 27 от 25 март 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 79 от 13 октомври 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 97 от 5 декември 2017 г.

 

Глава първа.
Общи положения

history Чл. 1. (Изм., ДВ, бр. 40 от 2007 г.) (1) С този закон се уреждат правата и задълженията на държавата, работодателите, работещите, представителите на работещите по безопасност и здраве при работа, на лицата, които за своя сметка работят сами или в съдружие, и на други организации и юридически лица за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
(2) Този закон въвежда общи принципи за превенция и мерки за стимулиране подобренията на безопасността и здравето на работещите за:
1. превенция на професионалните рискове;
2. защита на безопасността и здравето;
3. отстраняване на рисковете и причините за трудовия травматизъм и професионалната заболеваемост;
4. информиране, консултации, обучение;
5. балансирано участие.
АКТУАЛНО: Абонаментна кампания 2019 стартира! Вижте новите ни бонуси и отстъпки...