Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Български законник Настолник… 2023
По тематика > Безопасни условия на труд > Общи нормативни актове > ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

ДВ. бр. 62 от 05.08.2022г.

Обн., ДВ, бр. 48 от 13 юни 2000 г., изм., ДВ, бр. 75 от 2 август 2002 г., изм., ДВ, бр. 120 от 29 декември 2002 г., изм., ДВ, бр. 36 от 18 април 2003 г., изм., ДВ, бр. 63 от 15 юли 2003 г., изм., ДВ, бр. 70 от 10 август 2004 г., изм., ДВ, бр. 115 от 30 декември 2004 г., изм., ДВ, бр. 28 от 1 април 2005 г., изм., ДВ, бр. 94 от 25 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 103 от 23 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 38 от 9 май 2006 г., изм., ДВ, бр. 82 от 10 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г., изм., ДВ, бр. 69 от 5 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2009 г., изм., ДВ, бр. 47 от 23 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 74 от 15 септември 2009 г., изм., ДВ, бр. 42 от 4 юни 2010 г., изм., ДВ, бр. 50 от 2 юли 2010 г., изм., ДВ, бр. 59 от 31 юли 2010 г., изм., ДВ, бр. 98 от 14 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 28 от 5 април 2011 г., изм., ДВ, бр. 51 от 5 юли 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 32 от 24 април 2012 г., изм., ДВ, бр. 40 от 29 май 2012 г., изм., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., изм., ДВ, бр. 68 от 2 август 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 84 от 27 септември 2013 г., изм., ДВ, бр. 79 от 13 октомври 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 8 от 29 януари 2016 г., изм., ДВ, бр. 85 от 24 октомври 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 103 от 28 декември 2017 г., изм., ДВ, бр. 17 от 23 февруари 2018 г., доп., ДВ, бр. 77 от 18 септември 2018 г., изм., ДВ, бр. 102 от 11 декември 2018 г., изм., ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 24 от 22 март 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 58 от 23 юли 2019 г., изм., ДВ, бр. 101 от 27 декември 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 71 от 11 август 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 99 от 20 ноември 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 62 от 5 август 2022 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет на закона
history Чл. 1. (1) (Предишен текст на чл. 1, ДВ, бр. 36 от 2003 г., изм., ДВ, бр. 38 от 2006 г.) Този закон урежда правата, принципите и мерките за закрила на детето, органите на държавата и общините и тяхното взаимодействие при осъществяване на дейностите по закрила на детето, както и участието на юридически лица и физически лица в такива дейности.
(2) (нова, ДВ, бр. 36 от 2003 г.) Държавата защитава и гарантира основните права на детето във всички сфери на обществения живот за всички групи деца съобразно възрастта, социалния статус, физическото, здравословно и психическо състояние, като осигурява на всички подходяща икономическа, социална и културна среда, образование, свобода на възгледите и сигурност.
(3) (нова, ДВ, бр. 36 от 2003 г., изм., ДВ, бр. 38 от 2006 г.) Държавната политика за закрила на детето се осъществява въз основа на приета от Народното събрание по предложение на Министерския съвет Национална стратегия за детето, изградена върху принципите на този закон. В изпълнение на националната стратегия Министерският съвет приема Национална програма за закрила на детето, предложена от министъра на труда и социалната политика и председателя на Държавната агенция за закрила на детето.
(4) (нова, ДВ, бр. 36 от 2003 г.) Държавните органи в рамките на своята компетентност провеждат държавната политика за закрила на детето и създават подходящи условия за неговото развитие.

1000 ВЪПРОСА
1000 ОТГОВОРА
от практиката
на счетоводителя


Издание 2023 г.

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

 

в. "Седмичен законник"

 

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...