По тематика > Безопасни условия на труд > Общи нормативни актове > ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ

ДВ. бр. 80 от 24.09.2021г.

Обн., ДВ, бр. 45 от 30 април 2002 г., попр., ДВ, бр. 5 от 17 януари 2003 г., изм., ДВ, бр. 31 от 4 април 2003 г., изм., ДВ, бр. 52 от 18 юни 2004 г., доп., ДВ, бр. 55 от 25 юни 2004 г., доп., ДВ, бр. 89 от 12 октомври 2004 г., изм., ДВ, бр. 17 от 24 февруари 2006 г., изм., ДВ, бр. 82 от 10 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 46 от 12 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 57 от 13 юли 2007 г., изм., ДВ, бр. 95 от 20 ноември 2007 г., изм., ДВ, бр. 109 от 20 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 36 от 4 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 66 от 25 юли 2008 г., изм., ДВ, бр. 69 от 5 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 109 от 23 декември 2008 г., изм., ДВ, бр. 35 от 12 май 2009 г., изм., ДВ, бр. 42 от 5 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 82 от 16 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 93 от 24 ноември 2009 г., изм., ДВ, бр. 16 от 26 февруари 2010 г., изм., ДВ, бр. 88 от 9 ноември 2010 г., изм., ДВ, бр. 23 от 22 март 2011 г., изм., ДВ, бр. 48 от 24 юни 2011 г., изм., ДВ, бр. 80 от 14 октомври 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 44 от 12 юни 2012 г., доп., ДВ, бр. 103 от 28 декември 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 52 от 14 юни 2013 г., изм., ДВ, бр. 70 от 9 август 2013 г., изм., ДВ, бр. 49 от 13 юни 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 53 от 27 юни 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2015 г., изм., ДВ, бр. 61 от 11 август 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 79 от 13 октомври 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 28 от 8 април 2016 г., изм., ДВ, бр. 49 от 28 юни 2016 г., доп., ДВ, бр. 62 от 9 август 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 71 от 13 септември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 81 от 14 октомври 2016 г., доп., ДВ, бр. 97 от 5 декември 2017 г., доп., ДВ, бр. 103 от 28 декември 2017 г., изм., ДВ, бр. 7 от 19 януари 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 23 февруари 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 44 от 29 май 2018 г., изм., ДВ, бр. 77 от 18 септември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 88 от 23 октомври 2018 г., изм., ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 60 от 7 юли 2020 г., изм., ДВ, бр. 69 от 4 Август 2020 г., доп., ДВ, бр. 105 от 11 Декември 2020 г., изм., ДВ, бр. 80 от 24 Септември 2021 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани със създаването, обработването и съхраняването на класифицирана информация, както и условията и реда за предоставяне на достъп до нея.
(2) Цел на закона е защитата на класифицираната информация от нерегламентиран достъп.
(3) Класифицирана информация по смисъла на този закон е информацията, представляваща държавна или служебна тайна, както и чуждестранната класифицирана информация.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...