По тематика > Лични данни / GDPR > Национална нормативна уредба > ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ДВ. бр. 93 от 26.11.2019г.

Обн., ДВ, бр. 1 от 4 януари 2002 г., изм., ДВ, бр. 70 от 10 август 2004 г., изм., ДВ, бр. 93 от 19 октомври 2004 г., изм., ДВ, бр. 43 от 20 май 2005 г., изм., ДВ, бр. 103 от 23 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 91 от 10 ноември 2006 г., изм., ДВ, бр. 57 от 13 юли 2007 г., изм., ДВ, бр. 42 от 5 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 94 от 30 ноември 2010 г., изм., ДВ, бр. 97 от 10 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 39 от 20 май 2011 г., изм., ДВ, бр. 81 от 18 октомври 2011 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., доп., ДВ, бр. 81 от 14 октомври 2016 г., изм., ДВ, бр. 85 от 24 октомври 2017 г., доп., ДВ, бр. 103 от 28 декември 2017 г., изм., ДВ, бр. 7 от 19 януари 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2019 г., изм., ДВ, бр. 93 от 26 ноември 2019 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм., ДВ, бр. 17 от 2019 г.) (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани със защитата на правата на физическите лица при обработване на личните им данни, доколкото същите не са уредени в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2016/679".
(2) С този закон се определят и правила във връзка със защитата на физическите лица при обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания, включително предпазването от заплахи за обществения ред и сигурност и тяхното предотвратяване.
(3) Целта на закона е да осигури защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679, както и във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите по ал. 2.
(4) Този закон урежда и:
1. статута на Комисията за защита на личните данни като надзорен орган, отговорен за защита на основните права и свободи на физическите лица във връзка с обработването и улесняването на свободното движение на лични данни в Европейския съюз;
2. правомощията на Инспектората към Висшия съдебен съвет при осъществяването на надзор при обработването на лични данни в случаите по чл. 17;
3. средствата за правна защита;
4. акредитирането и сертифицирането в областта на защитата на личните данни;
5. особени случаи на обработване на лични данни.
(5) Този закон не се прилага за обработването на лични данни за целите на отбраната на страната и националната сигурност, доколкото в специален закон не е предвидено друго.
(6) Този закон не се прилага за обработването на лични данни на починали лица, освен в случаите по чл. 25е.
(7) При обработването на лични данни по чл. 2 от Регламент (ЕС) 2016/679 държавите, които са страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и Конфедерация Швейцария са равнопоставени на държавите - членки на Европейския съюз. Всички други държави са трети държави.
(8) При обработването на лични данни за целите по чл. 42, ал. 1 държавите, участващи в изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, са равнопоставени на държавите - членки на Европейския съюз. Всички други държави са трети държави.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...