По тематика > Осигуряване > Нормативни актове (основни) > Закони > ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 103 от 04.12.2020г.

Обн., ДВ, бр. 70 от 19 юни 1998 г., изм., ДВ, бр. 93 от 11 август 1998 г., изм., ДВ, бр. 153 от 23 декември 1998 г., изм., ДВ, бр. 62 от 9 юли 1999 г., изм., ДВ, бр. 65 от 20 юли 1999 г., изм., ДВ, бр. 67 от 27 юли 1999 г., изм., ДВ, бр. 69 от 3 август 1999 г., изм., ДВ, бр. 110 от 17 декември 1999 г., изм., ДВ, бр. 113 от 28 декември 1999 г., изм., ДВ, бр. 1 от 4 януари 2000 г., изм., ДВ, бр. 64 от 4 август 2000 г., доп., ДВ, бр. 41 от 24 април 2001 г., изм., ДВ, бр. 1 от 4 януари 2002 г., изм., ДВ, бр. 54 от 31 май 2002 г., доп., ДВ, бр. 74 от 30 юли 2002 г., изм., ДВ, бр. 107 от 15 ноември 2002 г., доп., ДВ, бр. 112 от 29 ноември 2002 г., изм., ДВ, бр. 119 от 27 декември 2002 г., изм., ДВ, бр. 120 от 29 декември 2002 г., изм., ДВ, бр. 8 от 28 януари 2003 г., доп., ДВ, бр. 50 от 30 май 2003 г., изм., ДВ, бр. 107 от 9 декември 2003 г., доп., ДВ, бр. 114 от 30 декември 2003 г., изм., ДВ, бр. 28 от 6 април 2004 г., доп., ДВ, бр. 38 от 11 май 2004 г., изм., ДВ, бр. 49 от 8 юни 2004 г., изм., ДВ, бр. 70 от 10 август 2004 г., изм., ДВ, бр. 85 от 28 септември 2004 г., изм., ДВ, бр. 111 от 21 декември 2004 г., изм., ДВ, бр. 39 от 10 май 2005 г., изм., ДВ, бр. 45 от 31 май 2005 г., изм., ДВ, бр. 76 от 20 септември 2005 г., изм., ДВ, бр. 99 от 9 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 102 от 20 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 103 от 23 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 17 от 24 февруари 2006 г., изм., ДВ, бр. 18 от 28 февруари 2006 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 33 от 21 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 34 от 25 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 59 от 21 юли 2006 г., изм., ДВ, бр. 95 от 24 ноември 2006 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 11 от 2 февруари 2007 г., изм., ДВ, бр. 26 от 27 март 2007 г., изм., ДВ, бр. 31 от 13 април 2007 г., изм., ДВ, бр. 46 от 12 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г., изм., ДВ, бр. 97 от 23 ноември 2007 г., изм., ДВ, бр. 100 от 30 ноември 2007 г., изм., ДВ, бр. 113 от 28 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 37 от 8 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 71 от 12 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 110 от 30 декември 2008 г., изм., ДВ, бр. 35 от 12 май 2009 г., изм., ДВ, бр. 41 от 2 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 42 от 5 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 93 от 24 ноември 2009 г., изм., ДВ, бр. 99 от 15 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 101 от 18 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 19 от 9 март 2010 г., изм., ДВ, бр. 26 от 6 април 2010 г., изм., ДВ, бр. 43 от 8 юни 2010 г., изм., ДВ, бр. 49 от 29 юни 2010 г., изм., ДВ, бр. 58 от 30 юли 2010 г., изм., ДВ, бр. 59 от 31 юли 2010 г., изм., ДВ, бр. 62 от 10 август 2010 г., изм., ДВ, бр. 96 от 7 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 97 от 10 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 98 от 14 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 100 от 21 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 9 от 28 януари 2011 г., изм., ДВ, бр. 60 от 5 август 2011 г., изм., ДВ, бр. 99 от 16 декември 2011 г., изм., ДВ, бр. 100 от 20 декември 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 38 от 18 май 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 60 от 7 август 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 94 от 30 ноември 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 101 от 18 декември 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 102 от 21 декември 2012 г., доп., ДВ, бр. 4 от 15 януари 2013 г., изм., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 20 от 28 февруари 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 23 от 8 март 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 106 от 10 декември 2013 г., изм., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 18 от 4 март 2014 г., изм., ДВ, бр. 35 от 22 април 2014 г., изм., ДВ, бр. 53 от 27 юни 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 54 от 1 юли 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 107 от 24 декември 2014 г., изм., ДВ, бр. 12 от 13 февруари 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 48 от 27 юни 2015 г., доп., ДВ, бр. 54 от 17 юли 2015 г., изм., ДВ, бр. 61 от 11 август 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 72 от 18 септември 2015 г., доп., ДВ, бр. 79 от 13 октомври 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 15 декември 2015 г., изм., ДВ, бр. 102 от 29 декември 2015 г., изм., ДВ, бр. 20 от 15 март 2016 г., изм., ДВ, бр. 98 от 9 декември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 85 от 24 октомври 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 101 от 19 декември 2017 г., доп., ДВ, бр. 103 от 28 декември 2017 г., изм., ДВ, бр. 7 от 19 януари 2018 г., изм., ДВ, бр. 17 от 23 февруари 2018 г., изм., ДВ, бр. 30 от 3 април 2018 г., доп., ДВ, бр. 40 от 15 май 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 77 от 18 септември 2018 г., доп., ДВ, бр. 92 от 6 ноември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 102 от 11 декември 2018 г., изм., ДВ, бр. 105 от 18 декември 2018 г., изм., ДВ, бр. 24 от 22 март 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 99 от 17 декември 2019 г., изм., ДВ, бр. 101 от 27 декември 2019 г., доп., ДВ, бр. 54 от 16 юни 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 67 от 28 юли 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 103 от 4 декември 2020 г.

 

Глава първа.
Общи разпоредби

history Чл. 1. (1) (Предишен текст на чл. 1, ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) Този закон урежда здравното осигуряване в Република България и свързаните с него обществени отношения.
(2) (нова, ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г., изм., ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 48 от 2015 г.) Здравното осигуряване е дейност по набирането на здравноосигурителни вноски и премии, управлението на набраните средства и тяхното разходване за закупуване на здравни дейности, услуги и заплащане на стоки, предвидени в този закон, в националните рамкови договори (НРД) и в застрахователните договори.
(3) (нова, ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) Здравното осигуряване е задължително и доброволно.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...