По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР

ДВ. бр. 16 от 23.02.2021г.

Обн., ДВ, бр. 34 от 25 април 2000 г., изм., ДВ, бр. 45 от 30 април 2002 г., изм., ДВ, бр. 99 от 22 октомври 2002 г., изм., ДВ, бр. 36 от 30 април 2004 г., изм., ДВ, бр. 39 от 10 май 2005 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 29 от 7 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 57 от 13 юли 2007 г., изм., ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г., изм., ДВ, бр. 36 от 4 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 91 от 21 октомври 2008 г., изм., ДВ, бр. 80 от 9 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 19 от 8 март 2011 г., изм., ДВ, бр. 39 от 20 май 2011 г., изм., ДВ, бр. 38 от 18 май 2012 г., изм., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., изм., ДВ, бр. 66 от 26 юли 2013 г., доп., ДВ, бр. 109 от 20 декември 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 49 от 13 юни 2014 г., изм., ДВ, бр. 98 от 28 ноември 2014 г., изм., ДВ, бр. 61 от 11 август 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 27 от 5 април 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 57 от 22 юли 2016 г., изм., ДВ, бр. 58 от 18 юли 2017 г., доп., ДВ, бр. 103 от 28 декември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 42 от 22 май 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 41 от 21 май 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 44 от 4 юни 2019 г., доп., ДВ, бр. 16 от 23 февруари 2021 г.

 

Част първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (1) (Предишен текст на чл. 1, ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 22.08.2019 г.) Този закон урежда организацията, финансирането, създаването, воденето и ползването на кадастъра и имотния регистър.
(2) (нова, ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 22.08.2019 г.) Кадастралната карта и кадастралните регистри се създават и поддържат в актуално състояние с цел:
1. документиране на местоположението, границите, трайното предназначение на територията и начина на трайно ползване на недвижимите имоти;
2. създаване и водене на имотния регистър;
3. изработване на устройствени планове;
4. създаване и поддържане на специализирани карти, регистри и информационни системи, на други регистри, предвидени в закон, както и осигуряване на достъп до данните в тях;
5. предоставяне на услуги за нуждите на държавното управление, данъчното облагане на недвижимите имоти, устройственото планиране и инвестиционното проектиране.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...