По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА КРЪВТА, КРЪВОДАРЯВАНЕТО И КРЪВОПРЕЛИВАНЕТО
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА КРЪВТА, КРЪВОДАРЯВАНЕТО И КРЪВОПРЕЛИВАНЕТО

ДВ. бр. 54 от 16.06.2020г.

Обн., ДВ, бр. 102 от 21 ноември 2003 г., изм., ДВ, бр. 70 от 10 август 2004 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 65 от 11 август 2006 г., изм., ДВ, бр. 31 от 13 април 2007 г., изм., ДВ, бр. 41 от 2 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 74 от 15 септември 2009 г., изм., ДВ, бр. 59 от 31 юли 2010 г., изм., ДВ, бр. 98 от 14 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 60 от 5 август 2011 г., изм., ДВ, бр. 38 от 18 май 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 54 от 17 юли 2012 г., изм., ДВ, бр. 68 от 2 август 2013 г., доп., ДВ, бр. 77 от 18 септември 2018 г., изм., ДВ, бр. 102 от 11 декември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 54 от 16 юни 2020 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (1) С този закон се уреждат обществените отношения, свързани с даряването, вземането, диагностиката, преработването, транспорта, съхраняването, употребата на кръв и кръвни съставки и осигуряването на тяхното качество и безопасност.
(2) На планиране подлежат видът и количествата кръв и кръвни съставки за задоволяване нуждите на лечебните заведения и за производство на лекарства, получени от плазма.
(3) Проследяването на кръвта и кръвните съставки от донора до реципиента и обратно се гарантира чрез осъществяване на трансфузионен надзор като система за регистриране и анализ на информацията и за контрол по осигуряване на качеството и безопасността на кръвта и кръвните съставки.
(4) Дейностите по ал. 1 се осъществяват съгласно медицински стандарт по трансфузионна хематология, утвърден с наредба на министъра на здравеопазването.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...